Så behandlar vi personuppgifter

Vi vill vårda det förtroende som du som medlem (eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare) ger oss, genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Sandhult-Bredareds församling värnar om att skydda din personliga integritet.  
Detta integritetsmeddelande förklarar hur Sandhult-Bredareds församling samlar in och hanterar dina personuppgifter, varför vi gör detta och hur du som anställd, förtroendevald, ideell medarbetare eller medlem kan utöva dina rättigheter.  
Personuppgifter i våra register 
Hur behandlar vi dina personuppgifter? 
Sandhult-Bredareds församling registrerar dina personuppgifter i ett medlemsregister som hanterar alla aktiva, anställda, förtroendevalda, ideella ledare och medlemmar.  
De personuppgifter som ingår i medlemsregistret kan vara: 
adress 
civilstånd 
e-postadress 
folkbokföringsnummer 
kontaktuppgifter 
tillhörighetsuppgifter 
namn (för och efternamn) 
personnummer 
telefon 
medlemstyp 
Sandhult-Bredareds församling hanterar personuppgifterna i syfte att tillhandahålla och administrera ditt medlemskap samt för att kunna kommunicera med dig som är medlem. Vi kan även komma att hantera personuppgifter för att kunna uppfylla andra åtaganden oss emellan, till exempel i samband med dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänst. 
Rättslig grund för hantering av personuppgifter 
För att kunna tillgodose dina intressen som medlem behöver vi hantera dina personuppgifter. I de flesta fall hanterar vi dina personuppgifter på grund av rättslig förpliktelse som hänför sig till Lag om Svenska kyrkan (SFS 1998:1591), Lag om avgift till registrerat trossamfund (SFS 1999:291) samt Lag om trossamfund (SFS 1998:1593). I vissa fall baserar vi hanteringen av personuppgifter på berättigat intresse, såsom kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänst), barn- och vuxengrupper. 
Sidbrytning 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. I vissa fall fortsätter vi att hantera dina personuppgifter även efter att du har upphört att vara medlem. Till exempel är Sandhult-Bredareds församling skyldig att registrera och arkivera handlingar enligt Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB 2020:13) och arkivlagen (SFS 1990:782), vilket innebär att vi i vissa fall vidarebehandlar dina personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. 
Vi behandlar utträdda medlemmar under tre månader efter utträdet. 
Vi behandlar avregistrerade under tre månader efter avregistreringen. 
Vi behandlar avlidna medlemmar under två år efter dödsdagen. 
Vi behandlar barn som är antecknade i avvaktan på dop i fyra månader. 
Vem delar vi personuppgifterna med? 
I de situationer Sandhult-Bredareds församling ska kunna bedriva medlemsverksamhet delar vi dina personuppgifter med andra mottagare som är så kallade personuppgiftsbiträden till oss. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Sandhult-Bredareds församling har samlat in informationen. 
Sandhult-Bredareds församling är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till Skatteverket i samband med debitering och redovisning av avgifter från medlemmar samt med att ta in avgifterna. 
Var behandlar vi dina personuppgifter? 
Dina personuppgifter lagras hos Sandhult-Bredareds församling eller hos en av Sandhult-Bredareds församlings leverantörer i Sverige eller inom EU/EES. Dina personuppgifter kan även komma att överföras till länder utanför EU/EES, till exempel i samband med att vi anlitar en molntjänstleverantör. Sandhult-Bredareds församling kommer då att säkerställa att överföringen görs med säkerhetsåtgärder som garanterar en adekvat skyddsnivå. Om du vill få en kopia på de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss. 
Sidbrytning 
Hur skyddas dina personuppgifter? 
Sandhult-Bredareds församling arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker i enligt gällande regelverk. Bara den som behöver dina personuppgifter i sitt arbete får ta del av dem. Rätten att söka i registren och vad som får registreras/sökas regleras av regler inom Sandhult-Bredareds församling. 
Vad har du för rättigheter? 
Som anställd, förtroendevald, ideell medarbetare eller medlem som hanteras av Sandhult-Bredareds församling, har du som registrerad flertalet rättigheter. Nedan beskriver vi vilka val och möjlighet du har, och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband med Sandhult-Bredareds församling hantering av dina personuppgifter.  
Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter kostnadsfritt. Om du önskar information om vilka personuppgifter Sandhult-Bredareds församling hanterar om dig samt ändamålet med behandlingen, kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag.  
 
Rätt till rättelse: Skulle det finnas oriktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig i vårt medlemsregister har du rätt att begära rättelse utan onödigt dröjsmål. När dina personuppgifter har rättats, kommer Sandhult-Bredareds församling att underrätta alla som vi har lämnat ut personuppgifterna till om att rättelse har ägt rum. 
 
Rätt att bli raderad: I vissa situationer har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt eller inte längre är ändamålsenliga.  
Du kan dock inte få dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna eller om behandlingen sker i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen. 
 
Rätt till begränsning: I vissa situationer har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna Sandhult-Bredareds församling hanterar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid Sandhult-Bredareds församling behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. 
 
Rätt till dataportabilitet: Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa situationer rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”).  
 
 
 
 
Rätt till invändning: I vissa fall har du rätt att invända mot behandling av dina uppgifter, till exempel när Sandhult-Bredareds församling hanterar dina personuppgifter utifrån berättigat intresse. Om sådan omständighet föreligger får Sandhult-Bredareds församling endast fortsätta hantera uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas. 
 
Återkalla samtycke: Om samtycke har lämnats för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. 
 
Vem är personuppgiftsansvarig? 
Sandhult-Bredareds församling är personuppgiftsansvarig för hanteringen av personuppgifter och är den organisation som bestämmer ändamålen för hanteringen och hur denna hantering ska gå till. 
Hur kontaktar jag Sandhult-Bredareds församling dataskyddsombud? 
Sandhult-Bredareds församling har ett centralt dataskyddsombud och lokala dataskyddssamordnare som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna information, hanteringen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta församlingens på nedanstående adress: 
 
Sandhult-Bredareds församling 
Strandvägen 4,  
518 32 Sandared  
Tel. +46(33)22 57 50 
E-post. sandhult-bredareds.forsamling@svenskakyrkan.se 

Dataskyddsombud: Xeeda, dso@xeeda.se