Diakoni

DIAKONI

Sedan förändringen i relationen mellan Svenska kyrkan och staten år 2000 står det i vår nya Kyrkoordning, som är ett av våra styrdokument, att ”församlingen ska bedriva diakoni” och till sin hjälp har den anställd diakon.

Diakoni beskrivs i många sammanhang som kyrkans sociala arbete. Själv beskriver kyrkan det ofta i följande formulering: ”Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer”.

I vår församling strävar vi efter att ett diakonalt förhållningssätt skall prägla allt församlingsarbete. Människor frigörs, bekräftas och utrustas till att aktivt ta ansvar för det gemensamma livet i församlingen.
 Det diakonala förhållningssättet kan komma till uttryck i gudstjänsten och i mässan, men också i kyrkans andra olika verksamhetsformer.

Församlingarnas diakonala förhållningssätt avser inte att täcka upp samhällets brister i den sociala omvårdnaden men till den diakonala uppgiften hör att göra de svagas röst hörd i samhället, att värna om varje individs människovärde, rättigheter och skyldigheter som en av Gud skapad individ.
Tillsammans får vi hjälpas åt att synliggöra den utsatthet som finns just på denna plats och se på vilket sätt församlingen kan erbjuda tröst, upprättelse och gemenskap.

Församlingen vill också uppmuntra intresse och engagemang bland förtroendevalda och frivilliga för den världsvida diakonin genom ”Svenska kyrkans internationella arbete”.

Genom att klicka på rubrikerna i marginalen hittar du en presentation av aktiviteter och grupper inom det diakonala arbetet.