Vänstern i Svenska Kyrkan

För att underlätta för dig som ska rösta har vi ställt frågor till de tre nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Saltsjöbadens församling. Nedan finner du svar från Vänstern i Svenska Kyrkan.

Vilken är er hjärtefråga?
ViSK vill att Svenska kyrkan skall vara en öppen och välkomnande kyrka för alla som söker sig dit. Kyrkan skall verka i solidaritet med alla människor och vara en aktiv samhällsaktör. Det innebär att vi vill verka för ett utåtriktat och inkluderande diakonalt arbete. Kontakten med och bistånd till människor med olika härkomst, trosinriktning, etnicitet och livssituation, är avgörande för ViSKs syn på Svenska Kyrkans roll och detta ska ge avtryck i församlingsarbetet.

Hur kan kyrkan vara relevant för alla människor i Saltsjöbaden? 
Saltsjöbadens församling ska vara relevant för församlingsmedlemmarna genom att det som görs i församlingen knyter an till viktiga samhällsfrågor som rör oss alla. Till exempel hur vi kan hindra klimatpåverkans skadliga effekter och hur resurser - ekonomiska och andra - kan fördelas mer rättvist.

Gunilla Zand Zuleta Foto: Mani Zand

Vad skulle ni vilja utveckla i Saltsjöbadens församling och varför?
Vi vill utveckla församlingsarbetet generellt så att mer resurser och fokus riktas mot Act (Under samma himmel) och utsatta människor i andra länder. Klimatförändringar leder till översvämningar, torka och våldsamma bränder och den omfattande coronapandemin har avsevärt försvårat livet för de som redan är drabbade av fattigdom och konflikter. Därför vill ViSK att Saltsjöbadens församling lägger mer krut på att bidra till länder som för tillfället har störst behov (t.ex Jemen, Etiopien, Haiti, Bangladesh och Syrien). Detta för att Svenska Kyrkans och församlingens tillgångar i större omfattning kommer behövande till del.

Hur vill ni hjälpa människor att leva-var-dag med-Gud?
ViSK vill att kyrkans arbete ska vara tydligt kopplat till människors vardag. Det är i de vardagliga handlingarna som solidaritet och rättvisa gestaltas och det är där vi möter Gud. I Svenska Kyrkan och Saltsjöbadens församling ska människors identitet så som ursprung, kön, ålder eller sexuell identitet inte har någon påverkan på delaktighet i församlingen. ViSK vill nå ut till alla församlingsmedlemmar med kultur och andliga stunder.

Vad vill er nomineringsgrupp satsa på de närmaste fyra åren?
ViSK vill satsa på att församlingsmedlemmarna ska känna delaktighet i de kärnfrågor som ViSK lyfter, solidaritet med dem som har det svårt, samarbete och förståelse över kultur- och trosuppfattningar. Vi vill att aktiviteter och det diakonala arbetet ska bli en viktig pelare för alla församlingsmedlemmar. Det är i utåtriktade och interkulturella möten och gemenskaper som individen får chans att uppleva och tillämpa det kristna budskapet. ViSK vill HBTQi-certifiera församlingen enligt Kyrkomötesbeslutet 2013..

Mer information:
Facebook: ”ViSKNackaBooSaltsjobaden”
Webb: www.visk.info
Kontaktperson: Gunilla Zand Zuleta, gunilla.zuleta@ownit.nu,
070-221 3774

tre viktiga frågor

*ViSK vill att Svenska Kyrkan och Saltsjöbadens församling ska kämpa för jämställdhet, fred och hållbarhet (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) och medverka till att intensifiera arbetet för rättvisa och solidaritet mellan länder och kulturer.

*ViSK vill verka för ett fördjupat arbete och en ökad tolerans och förståelse för andra religioner genom interreligiös dialog.

*ViSK vill att Svenska kyrkan skall vara vägledande i miljöarbetet, bland annat genom att församlingen miljödiplomeras.

KANDIATER Vänstern i Svenska Kyrkan

1. Gunilla Zuleta, Gymnasielärare sh/sv, Saltsjöbaden, 54 år