Foto: Johannes Frandsen

Ny rapport

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkans diakoni, det sociala arbetet, har ett samhällsekonomiskt värde på minst 1,5 miljarder kronor. Det framkommer i en ny rapport som presenterar den hittills mest heltäckande kartläggningen av Svenska kyrkans diakonala verksamhet.

Svenska kyrkan bedriver diakonal verksamhet över hela landet, för 
alla åldrar och samhällsgrupper. Det är en verksamhet som engagerar 
ett stort antal anställda och frivilligarbetare.

Analysföretaget Ramboll har fått i uppdrag att kartlägga bredd och omfattning av detta arbete. I uppdraget har också ingått att göra en värdering utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv – går det att sätta en summa på hur mycket Svenska kyrkans sociala arbete är värt för samhället?

Resultatet presenteras i den nya rapporten Samhällsekonomisk konsekvens - analys av Svenska kyrkans diakonala verksamhet.

I Rapporten konstateras,  att Svenska kyrkan på flera sätt har unika möjligheter att bedriva socialt arbete:
* Den är med sina 5,7 miljoner medlemmar Sveriges största civilsamhällesorganisation och når genom sina församlingar ut i hela landet. Medlemmarna utgör också en stor bas för ideella krafter.

* Den har ekonomiska och personella resurser som möjliggör kontinuitet och långsiktighet, vilket gör den till en stabil partner i samarbetsprojekt med kommuner och andra aktörer.

*Den har en enhetlig organisation som gör att ett stort antal stödjande aktiviteter och insatser finns hos en och samma aktör vilket ger många synergieffekter.

*Den har samtidigt en flexibel organisation och kan snabbt ställa om verksamheten utifrån behov, som exempelvis under det gångna årets pandemi.

Rapporten uppskattar att Svenska kyrkan genom sitt sociala arbete under ett år bidrar till samhällsekonomin med minst 1,55 miljarder kronor. Siffran är beräknad bland annat på kostnadsbesparingar för offentlig verksamhet och för enskilda individer som gratis eller billigare kunnat ta del av verksamheter där andra aktörer tar betalt.

Samtidigt konstaterar rapporten att beräkningarna har flera osäkerheter och att stora delar av Svenska kyrkans diakonala arbete inte kan värderas i pengar. Beräkningarna har utgått ifrån en försiktighetsprincip, vilket gör att värdet sannolikt är betydligt högre än drygt 1,5 miljarder.

Ärkebiskop Antje Jackelén stryker under att diakoni är en del av kyrkans grundläggande uppgift. Med rätta förväntar människor sig att det diakonala arbetet prioriteras och utvecklas allteftersom behoven ändras. Ärkebiskopen välkomnar att det nu finns ett gediget kunskapsunderlag kring verksamheten.
– Även om mycket förblir odokumenterat bekräftar rapporten att Svenska kyrkan tar ett brett samhällsansvar genom sitt diakonala arbete. På många olika sätt ges omsorg och skapas gemenskap. Diakoni innebär också att påverka och driva på för förändring där vi ser brister i samhällets skyddsnät. Allt detta är ett uttryck för kristen tro.

Sex kategorier av diakonal verksamhet

Rapporten har kartlagt Svenska kyrkans diakonala verksamhet 
och delat in den i sex olika kategorier:

Arbetsmarknadsinsatser

Exempelvis subventionerade anställningar och olika former av arbetsmarknadsprogram.

Integrationsstöd

Exempelvis språkundervisning, boendeförmedling och juridisk rådgivning.

Pedagogiskt stöd

Exempelvis skol- och fritidsverksamhet.

Praktiskt stöd

Exempelvis materiellt stöd, rådgivning och information.

Psykiskt och existentiellt stöd

Exempelvis samtalsstöd, rådgivning och olika former av förebyggande stöd.

Sociala aktiviteter

Exempelvis gruppaktiviteter riktade till målgrupper som barn, unga eller äldre, men som är öppna för alla att delta i.

Saltsjöbadens diakoni

9 maj 1918 bildades Saltsjöbadens Diakonikrets. Det diakonala uppdraget och kallelsen lever kvar ännu i dag. Vi verkar lokalt i Saltsjöbaden men också internationellt via Act Svenska kyrkan. En stor del av arbetet görs av volontärer – frivilliga krafter. 


Kyrkans Diakonikrets i Saltsjöbadens församling  är till för att utifrån kristen grund vara med och skapa ett gott samhälle. Ett samhälle som präglas av omsorg om medmänniskan och skapelsen. Diakonikretsen försöker komplettera med det som faller utanför kommunens sociala verksamhet.

Vad pågår?

Verksamheten omfattar personer som bor eller vistas i Saltsjöbaden, ungdomar, äldre, stöd till integration, stöd för särskilt behövande och dessutom för insamlingsverksamhet till internationell hållbar utveckling genom ACT Svenska Kyrkan. 

Vill du vara med och stödja?

Diakonikretsen är en egen ideell förening, bedrivs nästan helt med volontärer och finansieras av medlemsavgifter och gåvor.  

Du kan stödja verksamheten genom att betala en årlig medlemsavgift av 150 kr via Swish 1230368126 eller Bankgiro 119–3440. Eller genom att ge en gåva på samma sätt.

Förutom att du gör ett viktigt bidrag får du inbjudan till samtal och presentationer runt intressanta och viktiga ämnen. 

Du kan vara med som volontär

Om du vill du veta mer, kontakta Lars Viper, präst, 08-748 1911

Saltsjöbadens Diakoni

Saltsjöbadens Diakoni är till för att utifrån kristen grund se och bistå människor i livets olika skeden. Vi verkar lokalt i Saltsjöbaden men också internationellt via Act Svenska kyrkan. En stor del av arbetet görs av volontärer – frivilliga krafter