Foto: Alex Giacomini

Konfirmander vill ha tydliga svar om Gud

Nyhet Publicerad

Unga som konfirmeras i dag vill ha tydlig undervisning om Gud och Jesus för att kunna ta ställning till den kristna tron. Men för kyrkan är det viktigt att konfirmationen inte handlar om att landa i ett ”antingen-eller”-beslut. Det framkommer i en ny rapport om hur konfirmandarbetet i Svenska kyrkan utvecklats under 2000-talet.

Den som konfirmeras i dag gör det utifrån ett självständigt val. Kompisar är viktigare än familjetradition för beslutet, och majoriteten kommer från hem där föräldrarna är välutbildade och har högre inkomster än unga som väljer att inte konfirmera sig.

Det är några av de resultat som framkommer i rapporten Konfirmation i förändringens tid. Rapporten har granskat utvecklingen av Svenska kyrkans konfirmandverksamhet under åren 2007- 2022.

En tendens är att dagens konfirmander alltmer förväntar sig en undervisning baserad på fakta och lärande om kyrkans tro, som ska hjälpa dem att ta ett självständigt beslut om sin gudstro. Det kan tolkas som ett utslag av samhällets betoning på individualism och valfrihet, säger Sara Fransson, forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys, och redaktör för rapporten.

- Unga i dag har lärt sig att utifrån inhämtad kunskap fatta egna beslut på livets olika områden. Det finns en förväntan på att de efter konfirmandtiden ska kunna säga ”ja” eller ”nej” till Gud. 

Pedagogisk utmaning
Den förväntan står delvis i kontrast till kyrkans undervisning. 

- Där handlar tron inte i första hand om att bejaka vissa trossatser, utan mer om att genom hela livet undersöka, växa och formas i relation till Gud, människor och till kyrkans uppdrag i världen. En betoning mer på det kristna livet än på en intellektuell övertygelse, säger Sara Fransson. 

Det framkommer i rapporten att när de inhämtade kunskaperna under konfirmandtiden inte räcker till för att kunna göra ett aktivt ställningstagande, så ökar missnöjet bland konfirmanderna. Även om andelen som är nöjda med sin konfirmationstid fortfarande är hög, så har den på tio år minskat från 90 till 83 procent.

Här finns en pedagogisk utmaning för kyrkans församlingar att förmedla en vidare syn på kunskap, och att även om inga tydliga svar ges, så kan konfirmandtiden ändå handla om ett aktivt ställningstagande för den kristna tron, säger Sara Fransson.

- Men det uttrycker sig i liv och handling mer än att förhålla sig till trossatser. Att själv och i gemenskap upptäcka att Gud inte ställer några krav för att du ska vara älskad och att det även i tvivlet kan finnas tro. 

Allt fler döps som konfirmander
Rapporten lyfter också fram att på tio år har antalet konfirmander som döps under konfirmandtiden nästan fördubblats, och ökningen väntas fortsätta. För kyrkan innebär det en utmaning eftersom nuvarande riktlinjer utgår från att konfirmanderna är döpta som barn, och att konfirmationen är en bekräftelse av det dopet. Detta är något som framtidens undervisning och konfirmationsteologi behöver ta hänsyn till.

Minskning utom i storstäder
Antalet konfirmander har under perioden minskat i alla stift utom i Stockholms stift, där antalet konfirmander har varit konstant sedan 2012. Det tidigare gapet mellan stad och landsbygd har också minskat. Det är i dag vanligare att konfirmera sig i större städer än på landsbygden.

 

Om rapporten

Rapporten Konfirmation i förändringens tid är framtagen av Svenska kyrkans enhet för forskning och analys. Redaktör är Sara Fransson. Rapporten baserar sig på Svenska kyrkans verksamhetsstatistik samt en enkätundersökning som genomförts bland konfirmander under läsåren 2007/2008, 2012/2013 och 2021/2022. Undersökningen är en del av ett större europeiskt projekt där tio länder ingår. Den internationella jämförelsen publiceras under 2024.

Ladda ned rapporten här