Foto: Lena Lindh

Säby begravningsplats

Säby begravningsplats är en vacker parkliknande kyrkogård från början av förra sekelskiftet. 1986 utökades området men fortfarande finns många av de ursprungliga träden och gravkvarteren med gravar kvar från tidigt 1900-tal.

På Säby begravningsplats finns det minneslund, askgravplatser, urngravplatser och kistgravplatser.

Historia om begravningsplatsen

Säby begravningsplats invigdes i september 1908. Åtta år efter att Stockholms stad hade köpt Bornsjön med omgivningar för att säkerställa stadens reservvattentäkt. Salems kyrka hamnade inom vattenskyddsområdet, med följden att kyrkogården blev olämplig för kistbegravningar. Genom en överenskommelse mellan Salems församling och Stockholms stad erhöll församlingen mark vid Säby gård. Där anlades en begravningsplats som skulle ersätta Salems kyrkogård. Både gravkapellet och kyrkogården ritades av Georg Robert Ringström, arkitekt vid Stockholms stadsbyggnadskontor.

Klockstapeln byggdes 1936 efter arkitekt Erik Fants ritningar.