Foto: Helene Vejde

Att vara gravrättsinnehavare

För urngravplatser och kistgravplatser finns det en gravrätt. Gravrätten innehas av gravrättsinnehavaren som är antecknad i gravregistret hos kyrkogårdsförvaltningen. Med gravrätten följer både rättigheter och skyldigheter.

Det går att bli gravrättsinnehavare på flera olika sätt. När en ny gravplats upplåts ska dödsboet utse vem som ska vara gravrättsinnehavare. Om flera personer vill vara gravrättsinnehavare ska en utses till gravrättsinnehavare och de andra antecknas i gravregistret som kontaktpersoner. Anmälan om gravrättsinnehavare ska göras till kyrkogårdsförvaltningen inom sex månader från dödsfallet. Om ingen vill bli gravrättsinnehavare måste man meddela kyrkogårdsförvaltningen om detta.

Om en gravrättsinnehavare avlider övergår gravrätten till släkting alternativt till person med nära anknytning till den avlidne eller till någon som är gravsatt inom gravplatsen. Den avlidnes dödsbo ska inom sex månader anmäla till kyrkogårdsförvaltningen om vem som ska vara gravrättsinnehavare. Den avlidne gravrättsinnehavaren kan skriftligen redan ha förordnat en ny gravrättsinnehavare. Om ingen vill ta över gravrätten ska även detta anmälas.

En gravrätt kan överlåtas. En gravrättsinnehavare får dock bara överlåta till någon som är släkt eller någon som har nära anknytning till överlåtaren eller till någon som är gravsatt inom gravplatsen. Gravrätten kan också återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen innan gravrättstiden har gått ut.

Det är kyrkogårdsförvaltningen som slutligen avgör vem som kan bli gravrättsinnehavare. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.

När upplåtelsetiden för gravrätten går ut kan gravrätten i Salems församling mot en avgift förnyas med 15 år i taget.

En gravrättsinnehavare har rätt att bestämma vilka som får gravsättas inom gravplatsen, oberoende av släktskap eller nära anknytning.

För att en avliden som inte är gravrättsinnehavare ska kunna gravsättas på en gravplats måste gravrättsinnehavaren ge sitt tillstånd.

Gravrättsinnehavarens rättigheter
Förutom att bestämma om vem som får gravsättas på gravplatsen har gravrättsinnehavaren rätt att smycka gravplatsen. Till det hör tex att efter godkännande från kyrkogårdsförvaltningen sätta upp en gravsten. Att ha en gravsten på gravplatsen är frivilligt. Det går att sätt blommor och ljus på gravplatsen utan att gravplatsen har en gravsten.

Gravrättsinnehavarens skyldigheter
Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Det innebär tex att gravrättsinnehavaren är skyldig att vidta och bekosta åtgärder för att säkerställa att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk. Om kyrkogårdsförvaltningen finner att gravplatsen är uppenbart vanvårdad, kan kyrkogårdsförvaltningen besluta att gravrätten är förverkad och gravrätten återgår då till kyrkogårdsförvaltningen.

Regler för gravstenars montering och mått

Här finns fördjupad information om gravvårdars utformning och mått på församlingens begravningsplatser, samt Centrala gravvårdskommiténs underlag för säkerhet, prövning och ansvar.

Ladda ner pdf »