Gravanordning

Bestämmelser för gravvårdar på kist- och urngravar på Säby begravningsplats.

Gravrättsinnehavaren har rätt att sätta upp en gravanordning på gravplatsen.
Många tror att en gravplats måste ha en sten, men så är inte fallet, det finns flera alternativ. Man kan välja att ha gravplatsen utan sten med en enklare utsmyckning och plantering. Det finns inga krav på gravsten. Om man ändå väljer att ha gravsten finns vissa bestämmelser.

Gravstenen kan utföras i olika material, men inom gravkvarteret finns bestämmelser om utformning och placering. Detta bör särskilt beaktas då man väljer gravplats. Anhöriga bör ta god tid på sig efter begravningen och noga tänka igenom de möjligheter som finns.

Man måste ansöka om tillstånd hos Kyrkogårdsförvaltningen för att få sätta upp en gravsten. Om en stenhuggerifirma anlitas så ombesörjer de ansökan om tillstånd.
Gravrättsinnehavare måste även ansöka om tillstånd för att sätta upp annan gravanordning t.ex. för att få omgärda gravplatsen eller området kring en gravsten. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att gällande gravvårdsbestämmelser följs för respektive gravkvarter.

Med gravanordning förstås gravsten, gravhäll, annan gravöverbyggnad, stenmur, skulptur, inskriptionsdetalj, staket, rabattstaket, häck, träd eller annan liknande anordning på en gravplats.

Bestämmelser för max mått på gravstenar på Säby begravningsplats. 

Råd vid montering av gravvård på kistgrav

Kontakta alltid kyrkogårdsförvaltningen innan montering av gravsten. På grund av skiftande markförhållanden och sättningar i marken efter grävningen varierar lämplig tidpunkt för montering av gravstenen, från i nära anslutning till gravsättningen till upp till två år. Gravvårdar som placeras ut tidigare har stor risk att flytta på sig. Anser kyrkogårdsförvaltningen att stenen utgör en risk för att välta, är det gravrättsinnehavaren som bär ansvaret för att få stenen säkert monterad. 

Vid öppnande av en grav med stenram ska gravrättsinnehavaren ansvara för att stenramen är borttagen i god tid före påbörjat grävarbete. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att inga skador uppkommer på omkringliggande gravvårdar, gräsytor, träd etc.

Detta gäller angående säkerheten av gravvården enligt begravningslagen

Kyrkogårdsförvaltningen har ansvar för att kontrollera att gravstenarna på kyrkogårdarna är säkert monterade och inte utgör något hot mot arbetsmiljön eller säkerheten på gravplatsen, enligt 7 kap. 30 § begravningslagen.

Som gravrättsinnehavare har man ansvar för att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, vilket omfattar att gravanordningen är säkert monterad, 7 kap. 3 § begravningslagen. Detta innebär att gravrättsinnehavaren är skyldig att åtgärda och bekosta en gravvård som inte bedöms som säker.

Allmänna regler och anvisningar för montering och provning av gravstenar

Följande dokument med instruktioner för gravstenssäkerhet har utarbetats av CGK (Centrala Gravvårdskommittén) och gäller från och med februari 2019.

Huvudmannens och stenfirmans ansvar vid monteringen

Montering och provning av gravvårdar

Instruktion för provning av gravstenar