Foto: Anna Björkdahl

Begravningsombud

Begravningsombudet har som uppgift att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan. I begravningsombudets uppgifter ingår också att ta emot synpunkter och svara på frågor angående begravningsverksamheten. Ombudet utses av länsstyrelsen.

Staten kontrollerar genom ombudet hur Salems församling fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften - att vara huvudman för begravningsverksamheten.

Ombudets uppgifter är bland annat följande:

  • Se till att underlaget för begravningsavgiften är rättvisande.
  • Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöka önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan och förmedla dessa till ansvariga. Det gäller tex ceremonilokalen utan religiösa symboler.
  • Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet.
  • Hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkans och andra berörda parter.
  • Se till att särskilda gravplatser, för dem som inte tillhör något kristet trossamfund, tillhandahålls inom godtagbart geografiskt avstånd.

Varför finns ett begravningsombud?

Efter relationsändringen 2000-01-01 begränsades möjligheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan att påverka hur begravningsverksamheten sköts eftersom man inte har rösträtt vid kyrkliga val och inte är valbar för förtroendeuppdrag. Mandattiden följer de kommunala valen.

Begravningsombudet i Salems kommun heter:
Noomi Arvas Liljefors
E-post: noomi.liljefors@telia.com
Telefon: 073-365 10 46