Foto: Helene Vejde

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift, oavsett tro och medlemskap i trossamfund. Begravningsavgiften fastställs av Kammarkollegiet och administreras av Riksskatteverket.

Enhetlig begravningsavgift

En enhetlig begravningsavgift gäller för alla som är folkbokförda i Sverige, förutom dem i Stockholm och Tranås. Begravningsavgiften hittar man på sin inkomstdeklaration.

Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting med kyrkotillhörighet att göra. Begravningsavgiften betalar vi alla, oavsett religion, för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för.

På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade.

För denna avgift har alla rätt till följande tjänster utan kostnad hos huvudmannen i den kommun där den avlidne var folkbokförd i:

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
 • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
 • Kremering
 • Transport från det att huvudmannen (Salems kyrkogårdsförvaltning) övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
 • Skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll – även av kulturhistoriskt värdefulla gravstenar

Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan har denne för sin medlemsavgift också rätt till begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning i kyrka/kapell.

Dödsboet eller anhöriga bekostar bland annat:

 • Kista och urna
 • Dekoration och blommor
 • Transport från bårhus till bisättningslokal
 • Gravsten
 • Lokal för begravningskaffe eller liknande