Foto: Carl-Henrik Rapp

Norrby kyrka

Klicka här för att se panoramabild i Norrby kyrka

Öppettider:

Under sommaren 2023, v. 26-29 är kyrkan öppen vardagar kl 13.00-16.00. Här finns också sommarcafé vid församlingshemmet Klockargården, öppet samma tider. Läs mer om kyrkorna i sommar och sommarcaféerna - klicka här!
Övriga året, öppet vardagar och helger endast i samband med förrättningar och gudstjänster.
För överenskommelse om öppnande av kyrkan på andra tider, kontakta
vaktmästare Josefin Karlsson, tfn 0224-67 54 56 eller epost: josefin.karlsson1@svenskakyrkan.se
För bokning av dop, vigsel, begravning eller urnnedsättning, kontakta expeditionen, tfn 0224-67 54 00.
 
 
NORRBY KYRKA - ett axplock av Norrby kyrkas historia
 
Norrby kyrka i sitt nuvarande skick ger intryck av att vara byggd på 1800-talet. Exteriören är ett gediget exempel på den stilarkitektur som var allmänt gällande på 1800-talet. Man kan lägga märke till att här är det romanska stilelement som kommit till användning, inte nygotiska former som annars var högsta mode under slutet av 1800-talet. Norrby kyrka är alltså ett ovanligt exempel på nyromantik. Här finns genomgående rundbågiga former. Det gäller portaler, fönster och friser under taklisten. Även interiören saknar alla drag av nygotik.
 
I samband med en grundlig restaurering 1960 gjordes en arkeologisk undersökning därvid kunde man klarlägga kyrkans byggnadshistoria. Ursprungligen hade kyrkan ett ordinärt långhus med ett smalare, rakslutet kor. På vanlig plats fanns en sakristia, men den var sekundärt tillfogad, dvs inte ursprunglig. Man fann en enkel grund till en äldre sakristia, möjligen av trä. Detta ger en antydan om att hela kyrkan varit byggd av trä i ett äldre skede. Det ärnämligen onaturligt att en stenkyrka har en sakristia av trä, däremot finns det exempel på motsatsen. I botten fanns ett vältrampat jordgolv och ovanpå detta ett brandlager. Man kan dra slutsatse att hela kyrkan brunnit. Därefter har den medeltida stenkyrkan byggts. Valvpilastrarnas fundament låg nämligen ovanpå brandlagret. Vid den arkeologiska undersökningen kunde man också konstatera att kyrkan haft en västportal med omfattning av medeltida tgel. Även detta tyder på att kyrkan är senmedeltia. Västportaler förekommer inte i en sockenkyrka under äldre medeltid.
 
Altaruppsatsen är ett verk av skulptören Magnus Granlund, som var verksam vid mitten av 1700-talet. Han har gjort många förnämliga arbeten, bl.a. dopfunten i Uppsala domkyrka. Altartavlan föreställer Kristus i Getsemane. Under ramen finns en mindre tavla med texten: ”Min fader är thet mögeligit, så gånge thenna kalcken ifrån mig - Åhr 1752”. Altartavlan flankeras av parställda refflade kolonner. Den refflade stilen var en nymodighet vid denna tid, inspirerad av den moderna och påkostade inredningen på Stockholms slott.
 
Kyrkans dopfunt är av en ovanlig typ. Cuppan är halvsfärisk och i ytterkanten åttasidig. Varje sida är dekorerad med geometriska ornament som möjligen har sitt ursprung i en folklig träsnidarkonst. Karaktären är gotisk. Denna typ av dopfunt tillhör inte kyrkans äldsta tid utan senmedeltiden. Dopfunten är möjligen ett tecken på att Norrby kyrka är byggd på 1400-talet.
 
Den nuvarande orgeln är byggd 1887 av E A Setterquist & Son. Den har femton stämmor. Församlingen hade vissa planer på förnyelse av orgeln 1969 och begärde därför ett utlåtande. Riksantikvarieämbetet har givit ett utlåtande om denna orgel 1970 där det bl.a. står: ”Klangligt är orgeln ett tidstypiskt romantiskt instrument, som trots den modernisering av dispositionen som skett ännu i huvudsak bevarar sin ursprungliga kraktär och som väl lämpar sig för det stora kyrkorummet. - Trots den ombyggnad som företagits måste orgeln anses äga ett sådant musikaliskt och kulturhistoriskt värde, att det får anses önskvärt att den bibehålles och iståndsättes. Med hänsyn till orgelns höga tekniska kvalitet är förutsättningarna härför mycket gynnsamma”. Orgeln restaurerades 1980.