Steg 1

Precisering av de kyrkliga kulturvärdena

Precisering av de kyrkliga kulturvärdena – genomgång av materiella och immateriella kulturvärden (delvis utifrån Churches Conservation Trust:s modell ”Statements of Significance”.)

Delmoment A. En fördjupning av de kyrkliga kulturvärdena utförs i ett första skede av antikvarie Maud Forsberg i dialog med projektgruppen. Arbetet kommer att innefatta fältinventering, arkiv- och litteratur-studier, intervju med ett antal informanter (en per kyrkomiljö), samt analys och författande.

Delmoment B. Workshop 1 – kulturlördag för samtliga intressenter (hösten 2016), och personaldag. Målet med workshopen är att dels skapa förståelse för den värdering som gjorts i delmoment A, dels att involvera församlingsmedlemmar i en dialog om de kyrkliga kulturvärdena så att de blir brett belysta och därmed relevanta för beslutsfattare i pastoratet. För att skapa förståelse för de kulturhistoriska värdena även i personalgruppen kommer en personaldag att anordnas på samma tema. Resultatet från workshop och personaldag sammanställs och analyseras av projektgruppen.

Delmoment C. Den kulturhistoriska värderingen sammanställs av projektgruppen utifrån det som fram-kommit i delmoment A och B . Resultatet redovisas för referensgruppen, som ges möjlighet att yttra sig.