Begravningsavgift

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.

Det här är begravningsavgiften

Det finns kostnadsfria gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. Dessa gravplatser finansieras genom en särskild begravningsavgift som alla folkbokförda i Sverige betalar via skatten. 

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårds-förvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Begravningsverksamheten är ett samhällsuppdrag som staten har gett Svenska kyrkans församlingar över hela landet, med undantag för Stockholms och Tranås kommuner. Där har begravningsverksamheten varit kommunal sedan 1800-talet.

BEGRAVNINGSAVGIFT

Alla som är folkbokförda i Sverige och har en beskattningsbar förvärvsinkomst betalar begravningsavgift. Avgiften baseras på din inkomst och du betalar den i samband med inkomstskatten. Läs mer om begravningsavgiften på Kammarkollegiets webbplats.

Begravningsavgiften täcker kostnaderna för

 • bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)

 • transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret

  för stoftet till dess att gravsättning har skett

 • kyrkogårdsförvaltningens kapell eller ceremonilokal för begravningsceremoni

 • kremering

 • gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av  gravplatsen, alternativt jordning av aska

 • gravplats i 25 år

 • skötsel av allmänna ytor på kyrkogårdar, nyanläggningar samt vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.


KOSTNADER SOM DÖDSBOET STÅR FÖR

Dödsboet beställer och betalar för

 • kista och eventuell urna

 • svepningsarbete

 • transport till bisättningslokal

 • extra musik och sång

 • dödsannons

 • blommor

 • förtäring vid begravning eller minnesstund

 • gravsten

 • bouppteckningskostnader

 • begravningsbyrå


MEDLEM I SVENSKA KYRKAN

Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan, täcker kyrkoavgiften (tidigare kallad kyrkoskatten) också kostnaderna för

 • präst från Svenska kyrkan

 • församlingskyrka

 • kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan

 • processionsbärning av kistan

 

EXPEDITION - KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Telefon: 0533-69 13 10
Öppettider: månd-tisd, torsd-fred: kl 10-12

By kyrka1
661 92  SÄFFLE
E-post: by.kyrkogard@svenskakyrkan.se