Förtroendevalda

Vem bestämmer vad i en församling? Hur organisationen ser ut och vilka som är valda att leda Rydaholms församling framgår nedan.

FÖRSAMLINGENS GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT

Enligt kyrkoordningen är församlingens grundläggande uppgift att "fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission". En församling får också lämna bidrag till internationell diakoni och mission.
 

ORGANISATION

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och väljs vid kyrkovalet vart fjärde år av de församlingsbor som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år. Fullmäktige beslutar om kyrkoavgift, budget och fastställer årsredovisning. De väljer ledamöter och ersättare i kyrkoråd, valnämnd och kyrkogårdsutskott. De tar ställning till frågor av principiell karaktär eller av stor ekonomisk betydelse, struktur- och organisationsförändringar och betydande investeringar.
Kyrkofullmäkige har tjugoen ledamöter och sju ersättare. 

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och väljs av kyrkofullmäktige för en mandatperiod i taget. Kyrkorådet ansvarar för församlingens ekonomi-,  personal-, fastighets- och kyrkogårdsförvaltning och är övergripande tillsynsmyndighet. Kyrkorådet och kyrkoherden är gemensamt ansvariga för den grundläggande uppgiften, vilken är beskriven i en församlingsinstruktion. I många frågor - som budget och kyrkoavgift - tar kyrkorådet fram förslag, men frågorna avgörs i kyrkofullmäktige.
Kyrkorådet har åtta ledamöter och åtta ersättare. Kyrkoherden är självskriven ledamot med rösträtt.


Valnämnd

Valnämnden ansvarar för att de kyrkliga valen kan genomföras.
Valnämnden har fyra ledamöter.
 

Kyrkogårdsutskott inklusive fastigheter

Svenska kyrkan har på uppdrag av staten huvudmannaskapet för begravningsverksamheten med det ansvar som följer av begravningslagen. Kyrkogårdsutskottet är ett frivilligt utskott, vars uppgift är att ha översyn över kyrkogårdens skötsel samt göra årlig kyrkogårdssyn. Kyrkogårdsutskottet utreder, bereder och avger yttrande och förslag till kyrkorådet i de frågor som avser kyrkogården.
Kyrkogårdsutskottet har fyra ledamöter och två ersättare.
 

FÖRTROENDEVALDA 2022-2025:

Kyrkofullmäktige:

Lars Lejon, ordförande
Per-Olof Andersson, vice ordförande
Thomas Gustafsson, sekreterare

Vivi-Ann Nilsson, ledamot
Helen Widerberg, ledamot
Lars Einarsson, ledamot
Ann-Louise Persson, ledamot
Niklas Emilsson, ledamot
Thomas Elmgren, ledamot
Göran Ganekind, ledamot
Ann-Charlotte Granberg, ledamot
Anette Johansson, ledamot
Anders Hellberg, ledamot
Pernilla Svensson, ledamot
Gabriel Fjellander, ledamot
Ann-Louise Lilja, ledamot
Martina Nilsson, ledamot
Martina Jansson, ledamot
Annika Sävrup, ledamot
Magdalena Welander, ledamot
Fredrik Garpenholm, ledamot
Monica Dahl, ersättare
Petra Thor, ersättare
Peter Thor, ersättare
Anna Magnusson, ersättare
Linda Gustafsson, ersättare
Billy Östlund, ersättare
Ulla Sundström, ersättare
Sarah Karlsson, ersättare
Ester Fjellander, ersättare
Anna Stigsson, erstättare
Reimer Johansson, ersättare
Per Kulme, ersättare

Kyrkoråd:

Vivi-Anne Nilsson, ordförande
Helén Widerberg, vice ordförande
Lars Einarsson, ledamot
Niklas Emilsson, ledamot
Thomas Elmgren, ledamot
Ann-Charlotte Granberg, ledamot
Ann-Louise Persson, ledamot
Lars Lejon, ledamot
Anders Hellberg, ersättare
Pernilla Svensson, ersättare
Anette Johansson, ersättare
Gabriel Fjellander, ersättare
Per-Olof Andersson, ersättare
Martina Nilsson, ersättare
Fredrik Garpenholm, ersättare
Göran Ganekind, ersättare

Valnämnd:

Vivi-Ann Nilsson, ordförande
Niklas Emilsson, vice ordförande
Thomas Elmgren, ledamot
Ann-Louise Persson, ledamot
Martina Nilsson, ledamot

Kyrkogårdsutskott inklusive fastigheter:

Göran Ganekind, ordförande
Lars Einarsson, ledamot
Lennart Kristiansson, ledamot
Per-Olof Andersson, ledamot
Daniel Hjelm, ersättare
Niklas Emilsson, ersättare