GDPR och begravning

Information om behandling av personuppgifter i begravningsverksamhet

En församling, ett pastorat eller samfällighet inom Svenska kyrkan som anordnar och håller allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom ett visst geografiskt avgränsat förvaltningsområde kallas i denna information för församling.

Församlingen ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter inom begravningsverksamheten. Församlingen erbjuder även i vissa fall tjänster i samband med begravningsverksamheten och ansvarar även då för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig församling
Församling: Roslagens Västra Pastorat      
Adress: Uppsalavägen 10, 762 41 Rimbo
Telefon: 0175-748 00           
E-post: roslagensvastra.pastorat@svenskakyrkan.se

 Församlingen har ett dataskyddsombud som övervakar att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt. 

Kontakta vårt dataskyddsombud Jonas Westberg genom e-post: jonas@principio.se eller per telefon: 070-787 30 41

Behandling av personuppgifter i begravningsverksamheten

 Personuppgifter som behandlas

I vissa fall gör du en framställan till oss i frågor som rör begravningsverksamheten och som församlingen måste ta ställning till. Församlingen har enligt förvaltningslagen en skyldighet att ta reda på vem du är och kontaktuppgifter till dig. Om du inte anger dina personuppgifter kan församlingen inte pröva din framställan.

Församlingen har också en skyldighet att utreda ärendet och registrera de handlingar som har betydelse i ärendet. De personuppgifter som du har uppgivit till oss kan komma att framgå av beslutet. I vissa fall förekommer så kallade känsliga personuppgifter.

Handlingar som förekommer i begravningsverksamheten är allmänna handlingar och dina personuppgifter kan komma att behandlas och lämnas ut till allmänheten med stöd av offentlighetsprincipen.

Ändamål och laglig grund för behandlingen

Ändamålet med behandlingen är att fullgöra församlingens förpliktelser enligt lag och utföra uppgifter inom ramen för församlingens skyldighet att bedriva begravningsverksamhet.

De lagliga grunderna för behandlingen sker med stöd av begravningslagen, förvaltningslagen, tryckfrihetsförordningen och offentlighet- och sekretesslagen. Församlingen behandlar personuppgifter med stöd av en rättslig förpliktelse, med stöd av ett allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Känsliga personuppgifter behandlas för att ärendet ska kunna handläggas. Den rättsliga grunden för behandlingen av känsliga personuppgifter är viktigt allmänt intresse.


 

Behandling av personuppgifter vid begravningsgudstjänst och gravskötselavtal

 

Personuppgifter som behandlas

I vissa fall begär du att en begravningsgudstjänst ska hållas. Det kan också vara så att du vill ingå ett gravskötselavtal med församlingen. I sådana fall behandlar församlingen kontaktuppgifter och betalningsinformation som rör dig. Om du inte anger dina personuppgifter kan församlingen inte pröva din begäran eller ingå ett avtal.

Handlingar som förekommer inom Svenska kyrkan är offentliga enligt handlingsoffentligheten för Svenska kyrkans handlingar. Dina personuppgifter kan komma att behandlas och lämnas ut till allmänheten med stöd av handlingsoffentligheten för Svenska kyrkans handlingar.

Ändamål och laglig grund för behandlingen

Den lagliga grunden för behandling är att församlingen behandlar personuppgifter med stöd av ett avtal med dig.

Behandlingen som sker med anledning av handlingsoffentligheten för Svenska kyrkans egna handlingar sker för att fullgöra en rättslig förpliktelse som församlingen har alternativt med stöd av ett allmänt intresse.

Mottagare av personuppgifter

Församlingen kan komma att dela dina personuppgifter med andra. Församlingen kan komma att dela dina personuppgifter med följande:

1.     Allmänheten. Eftersom församlingen har en skyldighet att lämna ut handlingar kan mottagare från allmänheten bli mottagare av information om personuppgifter om de inte är skyddade av sekretess.

2.     Svenska kyrkans kanslistöd hanterar nödvändig drift och support. Svenska kyrkans kanslistöd är personuppgiftsbiträde och får endast behandla personuppgifter enligt församlingens instruktioner.

3.     Andra församlingar. Ibland går flera församlingar inom Svenska kyrkan samman. I sådana fall kan personuppgifter komma att mottas av en annan församling inom Svenska kyrkan som blir mottagare av personuppgifter.

4.     När församlingen för gravbok kontrolleras uppgifterna hos offentliga personregister såsom kbok/skatteverket  för att vara säkra på att församlingen har rätt adressuppgifter. Leverantören blir mottagare av personuppgifter.

5.     Myndigheter och begravningsombud. Myndigheter och utsett begravningsombud kan komma att få del av personuppgifter om dig om det krävs enligt lag. Ett begravningsombud övervakar församlingens verksamhet för att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

6.     Motpart. Om församlingen anser att en motpart ska få yttra sig i ett ärende efter framställan från dig, får motparten del av dina personuppgifter.

7.     Rådgivare. Församlingen tar i vissa frågor hjälp av rådgivare för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Personuppgifter ges endast ut om det är nödvändigt för att fullgöra uppdraget. Rådgivare i frågor som rör begravningsverksamheten är bl.a. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation men församlingen kan också komma att använda sig av andra ombud.

8.     Revisor och bank. Den revisor som anlitats av församlingen kan komma att få del av personuppgifter om dig. Om du tillhandahåller betalning kan även vår bank få del av dina personuppgifter.   

9.     Mottagare vid beslut om begravningsgudstjänst. Beslut om hållande av begravningsgudstjänst fattas av kyrkoherden. Beslutet får överklagas hos stiftets domkapitel, som då blir mottagare av personuppgifter. Domkapitlet är ett inomkyrkligt organ som har tillsyn och kan besluta i frågor som rör församlingens beslut om begravningsgudstjänster.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Församlingen behandlar dina personuppgifter under tiden som församlingen har ett behov av uppgifterna för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Det finns i vissa fall särskilda bestämmelser för hur länge handlingar enligt begravningslagen ska behållas. Det finns också bestämmelser för hur länge handlingar ska behållas enligt kyrkostyrelsens beslut som gäller Svenska kyrkans egna handlingar. Församlingen behåller de allmänna handlingarna där dina personuppgifter förekommer så länge det behövs för att organisationen ska uppfylla dessa skyldigheter. Om det inte finns några särskilda bestämmelser bevaras handlingarna.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om huruvida dina personuppgifter behandlas och om så sker få tillgång till dessa tillsammans med viss ytterligare information.

Du har även rätt att få dina personuppgifter rättade om felaktiga personuppgifter om dig behandlas. I vissa fall kan du även begära att komplettera personuppgifter som du anser är ofullständiga.

Du har även i vissa fall rätt till radering av personuppgifter. När dina personuppgifter behövs för att församlingen ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller personuppgifterna framgår av en handling som omfattas av offentlighet har församlingen ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Om församlingen behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har i vissa fall, till exempel om du har begärt att personuppgifterna ska rättas, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

När församlingen behandlar personuppgifter inom ramen för myndighetsutövning har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om församlingen inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna kommer församlingen upphöra med behandlingen.

Undantag till kostnadsfri information och åtgärder

Församlingen kan komma att ta ut en avgift eller vägra tillmötesgå en begäran från dig att få tillgång och information om vilka personuppgifter som behandlas eller om en åtgärd ska vidtas om begäran eller åtgärden är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva karaktär.

Varifrån dina personuppgifter hämtas

I vissa fall får församlingen information om dig från en annan person, t.ex. gravrättsinnehavaren eller en person som begär medling.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan församlingen också komma att samla in personuppgifter från offentliga personregister. Dessa kontaktuppgifter samlas in för att vara säkra på att församlingen har rätt uppgifter till dig när församlingen ska kontakta dig i frågor som rör gravrätten.

Klagomål

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot lag har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.  

Detta gör du genom att kontakta Datainspektionen.

 

Begravningspastoral för pastoratet.