Edsbro kyrka högst upp på kullen.
Foto: Ulrika Södrén

Edsbro kyrka

Namnet Edsbro (1291 skrivet Esabro) betyder "åsbornas bro". Kyrkan ligger på krönet av en ås, av vilken mycket är borta på grund av järnvägsbygge norr om kyrkan under slutet av 1800-talet.

Mycket talar för att norr om kyrkan på nuvarande kyrkogården, fanns en tingsplats. Det sägs att Heliga Birgittas far och bror skulle varit de sista som ledde ting där.
Stigluckan är ett unikt exemplar på en bevarad utepredikstol där kringvandrande predikarebröder - franciskaner och dominikaner - under medeltiden brukade tala till folket från utvändiga predikstolar.

Den tidiga träkyrkan från 1000-talet ersattes under 1200-talet av nuvarande gråstenskyrka. Den är helgad åt S:t Lras som dog martyrdöden genom att brännas på halster. På 1300-talet byggdes sakristian och i slutet av 1400-talet utökades koret och vapenhuset tillkom.
Kyrkans norra vägg är bevarad i ursprungligt skick medan de övriga fönstren förstördes avsevärt på 1800-talet. Den ursprungliga dörren i vapenhuset är från 1500-talet och bär spår av ryssarnas bilor vid deras härjningar i Roslagen år 1719.
Dörren förvaras i klockstapeln.

Foto: carl Mattson

Den medeltida stigluckan med predikstolsanordning finns bevarad. Från denna har man predikat vid gudstjänster på kyrkogården och tidigare för en tingsmenighet. På åsen där kyrkan är byggd finns en rad bautastenar. På 1600-talet var det ett 40-tal, men numeras saknas åtskilliga.

Kalkmålningarna från 1625 är gjorda av en okänd konstnär. Initialerna B.O.W.C i vapenhuset är troligen målarens. 1735 överkalkades målningarna men togs fram igen 1904 vid en omfattande restaurering av konservatorn C Wilhelm Pettersson. Vid samma tillfälle lades nytt golv och kyrkan försågs med nya kyrkbänkar.

Altaret är säkerligen medeltida och altaruppsatsens podium är en trärelief från 1500-talet som föreståäller herdarnas tillbedjan. Altarringen och bänkarna i koret är från 1760-talet och gjorda av snickarmästaren Nils Jean Dahlström från Norrtälje. Bänkarna i långhuset kom till 1904 och målades om 1952.

Foto: Carl Matsson

1951-52 var det dags för en ny restaurering. Under ledning av konservator Sven Dalén rengjordes målningarna från sot och damm. Nödvändiga lagningar och retuscheringar gjordes. Altaruppsatsens ursprungliga färg togs fram och  predikstolen försågs med nya färger i gråblå ton eftersom den gamla färgen var svår att återställa.

Dopfunten som står i koret är från 1200-talet och gjord av kalksten och sandsten. I sakristian hänger en medeltida ljuskrona av smitt järn och i koret finns en mycket vacker ljuskrona i gjutet och slipat glas från tidigt 1700-tal. 

Nuvarande orgel är byggd av Robert Gustavssons orgelbyggeri i Härnösand. Högtidsmässa med orgelinvigning skedde den 5 juni 1994 och medverkande var bland andra dåvarande ärkebiskop Gunnar Weman, kyrkoherde Yngve Erkstam, komminister Markus Holmberg, Edsbro kyrkokör under ledning av Per Zethelius och förre domkyrkoorganisten Rudsol Löfgren invigningsspelade.

Den äldsta gravstenen daterades från 1200-talets första hälft. Den är nu placerad mellan vapenhuset och långmuren. Tidigare användes den som häll vid kyrkans ingång. Inskriptionen skall tydas till "Iacob Micelson..."

Predikstolen är av ovanligt slag i Uppland, den gjordes i allmogestil av snickaren Olof Persson från Kämsta, Ljusdal, på 1600-talets senare del.

Klockstapeln uppfördes omkring mitten på 1600-talet och byggdes om till nuvarande skick 1747. Storklockan är från 1300-talet och har inskriften "Benedictum sit nomen domini Ihesu Xpi in secvla" vilket betyder "Välsignad vare Herren Jesu Kristi namn i evighet". Lillklockan ringde tillsammans med storklockan för första gången år 1819.

I kyrkan får max 150 personer vistas samtidigt.

 

Titta runt i kyrkan!
Följ länken och se kyrkan invändigt - från vapenhuset till altaret. Klicka dig runt i kyrkorummet.
Klicka här och se kyrkan inuti.

Adress till Edsbro kyrka:
Kyrkvägen 6, 762 98 Edsbro
GPS: 59°53'42.6"N 18°29'32.6"E