Foto: Magnus Aronsson IKON

Centerpartiet

1.    Vad ser ni som intressant att utveckla under kommande mandatperiod?

 2018 bildades i Norrtälje kommun två stora pastorat Under den första mandatperioden har man i de nya pastoraten fått ägna mycket tid och kraft åt den inre organisationen för att få allt att fungera. När vi nu går in i en ny mandatperiod vill vi fokusera på människors inflytande i våra församlingar. Församlingsrådet är församlingens styrelse. Pastoraten har stor frihet att själva utforma församlingsrådets roll. Vi vill arbeta för att stärka människors inflytande i Svenska kyrkan genom aktiva och engagerade församlingsråd.

 

2.    Vilken är nomineringsgruppens favoritpsalm?

 Psalm 788, För livets skull med tanke på den fina texten. Inte minst andra versen som lyder:

För livets skull ger marken ännu gröda.
För livets skull bär jorden ännu kraft.
För livets skull ska alla få sin föda ur denna jord vi fått – för livets skull.

 

3.    Vad vill ni med ert engagemang i Roslagens västra pastorat?

 Vårt engagemang sammanfattar vi i vårt kyrkopolitiska program med orden en öppen, nära och grön kyrka. Vad vi menar med det avspeglas i våra svar på övriga frågor.

 

4.    Vilken är gruppens profilfråga i pastoratet?

 Centerpartiet arbetar för att kyrkan ska vara en stark och känd aktör inom miljöarbetet och arbeta aktivt för omställning till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt. Svenska kyrkan ska förvaltas på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt och ha tydliga och mätbara mål.

5.    Hur vill ni göra gudstjänsten angelägen för de som bor och vistas i vårt pastorat?

 Kyrkan ska erbjuda mötesplatser där människor känner sig välkomna och väl bemötta. Den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst kom­pletteras med andakter och andra aktiviteter i församlings­gårdar, i naturen och i samverkan med kommun, näringsliv och ideella organisa­tioner.

6.    Dopet är medlemsgrundande för kyrkan. Vad ser er nomineringsgrupp för möjligheter att behålla och utöka medlemsantalet?

 Att det inte längre är så självklart att låta döpa sitt barn är ett större problem än aktiva utträden vad gäller kyrkans medlemsutveckling. En bra och omfattande barn- och ungdomsverksamhet är därför viktig. Blivande föräldrar ska känna sig hemma i kyrkan och tycka att det är viktigt att deras kommande barn ska få del av den gemenskapen.

 

KONTAKTPERSON
Clas Forsgren
076-828 74 44