Begravningsavgift

Bland våra svenska lagar finns en begravningslag. Den säger så här i 9 kap. 1§: "Den som är folkbokförd i Sverige skall betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Begravningsavgiften kommer på skattsedeln och beräknas på din kommunalt beskattningsbara inkomst. Hur stor avgiften är framgår av beskedet om din slutliga skatt. Begravningsavgiften är lika i hela landet, förutom i Tranås och Stockholms kommuner.

 

Vem bestämmer hur stor begravningsavgiften ska vara?

Ansvarig för begravningsavgiften beräknar årligen hur mycket pengar som behövs för begravningsverksamheten på en ort och anpassar begravningsavgiften efter det.
I Roslagens västra pastorat är det församlingen och kyrkofullmäktige som inför varje budgetår beslutar hur stor begravningsavgiften blir för de församlingsbor som tillhör Svenska kyrkan.
För de som inte till hör Svenska kyrkan fastställs begravningsavgiftens storlek av Kammarkollegiet.

Vad får vi för begravningsavgiften?

Begravningslagen säger så här i 9 kap. 6§:

Tjänster som ingår i begravningsavgiften:

  • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år

  • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav

  • Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvariet för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser

  • Kremering

  • Lokal för förvaring och visning av stoftet

  • Lokal för begravningscermoni utan religiösa symboler

Dessa tjänster har alla folkbokförda rätt till - även de som inte har någon beskattningsbar inkomst. Vi har också rätt att få dessa tjänster utan kostnad i en annan församling än den där vi är folkbokförda. Vi får också välja kyrkogård.

Källa: Reimerson, Charlotte, Vad får jag för min begravningsavgift? Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, oktober 2011

Mycket mer information finns att läsa på Svenska kyrkans hemsida.

Begravningsombud  

Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud. 
Begravningsverksamhet är de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser. 
 
Vad gör begravningsombudet? 
Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet. 
Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. 
Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan. 
Informerar om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan. 
Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter. 
För mer information se följande länk https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/bo-och-leva/livshandelser/begravningar/begravningsombud.html 
Kontaktuppgifter begravningsombud: 
Agneta Pettersson 070-7212119 
 
Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län