En klubba ligger på en psalmbok på bordet.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Förtroendevalda

Att vara förtroendevald betyder att du fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar genom kyrkligt val.

Svenska kyrkan har en demokratisk organisation. Ledamöter i beslutande organ tillsätts genom kyrkligt val vart fjärde år och kallas förtroendevalda. Förtroendevalda utses till tre olika nivåer som speglar Svenska kyrkans organisation – lokalt till församlingens kyrkofullmäktige, regionalt till stiftens stiftsfullmäktige och nationellt till Svenska kyrkans kyrkomöte.

Kyrkofullmäktige är Roslagens östra pastorats högsta beslutande organ.

Enligt kyrkoordningen är kyrkorådet ett obligatoriskt organ och utgör pastoratets styrelse. Kyrkorådet beslutar i enlighet med kyrkoordningen och bereder ärenden till kyrkofullmäktige samt tar beslut på delegation.

I ett pastorat som består av flera församlingar ska det i varje församling finnas ett församlingsråd.


Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i pastoratet. Kyrkofullmäktige väljs av de röstberättigade i pastoratet (de olika församlingarna), vilket gjordes den 19 september 2021. Reslutaten från valet hittar du på svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Kyrkofullmäktige består av 35 ledamöter. (20 ersättare)
Kyrkofullmäktiges ordförande är Agneta Hedlundh.
Invalda i kyrkofullmäktige i Roslagens östra pastorat

 

KYRKORÅD

I pastoratet ska finnas ett kyrkoråd (pastorets styrelse). Detta utses av kyrkofullmäktige, en av ledamöterna är pastoratets kyrkoherde.
Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.
Arbetsordning för kyrkorådet

Kyrkorådets ordförande är Hans Augustinsson.
hans.augustinsson@svenskakyrkan.se 

Invalda i kyrkorådet i Roslagens östra pastorat

 

FÖRSAMLINGSRÅD

Församlingsråd utses vid ett öppet nomineringsmöte där församlingens röstberättigade medlemmar nominerar kandidaterna. Kyrkotillhörig är valbar även om hen bor i annan församling inom pastoratet. Kyrkoherden är ledamot i församlingsrådet men kan sätta annan i församlingen tjänstgörande präst i sitt ställe. Antalet ledamöter i rådet beslutas av kyrkofullmäktige.
Delegations- och arbetsordning församlingsråd

KYRKOGÅRDSUTSKOTT

Arbetsordning för kyrkogårdsutskottet

FASTIGHETSUTSKOTT

Arbetsordning för fastighetsutskottet 

PERSONALUTSKOTT

Arbetsordning för personalutskottet