Foto: Lars Lindgren

Estuna kyrka

Estuna kyrka hör till Upplands äldsta och märkligaste. Här har sannolikt en tidig träkyrka funnits, äldre gravar som påträffats under kyrkomuren gör detta troligt. Enligt triumfbågens inskrift byggdes kyrkan år 1163. Långhuset försågs på 1270-talet med kalkmålningar. Korets målade bårder är troligen något yngre.
Den 14 december 1298 återinvigdes kyrkan efter en grundlig ombyggnad till de heliga martyerna S.t Lars, S.t Olofs och S.t Eriks ära (samma skyddshelgon som till Uppsala domkyrka) av ärkebiskop Nils Allesson av Uppsala.
Ett stycke in på 1300-talet uppfördes den ståtliga sydportalen med femspårig tegelomfattning. Dörren med sina vackra järnsmiden är gjord av furuplankor och kan dateras till 1300-talets början.
1461 färdigställdes kalkmålningarna på långhusets väggar och valv. 1726-1733 reparerades kyrkan grundligt, i väster togs en ny entré upp och kyrkan fick fler och större fönster.

Inredningen har fått sin prägel från 1700-talet. Den rikt skulpterade framsidan av altaret, altarringen och bänkarna i koret är ett arbete av norrtäljesnickaren N.J. Dahlström 1764. Altartavlans omramning utfördes 1766 av bygdesnickaren och mästaren Hans Möller medan pelarkrönen gjordes av mäster Dahlström. De båda änglarna och solen härstammar troligen från en tidigare altaruppsats i barockstil. Predikstolen i rokokostil beställdes 1770 av bildhuggare Kindgren från Stockholm. Av den medeltida inredningen återstår endast dopfunten av kalksten från 1200-talet.
Sin nuvarande karaktär fick kyrkointeriören vid en genomgripande restaurering 1929, ledd av arkitekten Erik Fant. Då togs kalkmålningarna fram och konserverades. Målningarnas avslutande draperier rekonstruerades också. Tidigare hängde troligen tygbonader där de målade nu finns. En ny altartavla målad av konstnären Gunnar Torhamn installerades också.
På altaret står ett krucifix av elfenben och ebenholts, inköpt i Rom 1783 av generaladjuntant Carl Borgenstierna, som följde Gustaf III på hans Italienresa. På bönealtaret i sakristian står krucifix snidat av Estunabon Sigurd Husman 1936, han har också tillverkat processkrucifixet.

Huvudentrén till kyrkogården är genom stigluckan, som är av medeltida typ. Den har i öster en öppning som kan vara en gammal predikoglugg. Mot landsvägen är en gråmålad inskriptionstavla infälld med följande text:

              När Gudstienst här hålles, far icke förbij
              Men gack tå i Kyrckian, bed, Iofsiung, och hör
              Hwad Herren tig lärer och sedan thet giör

Av de två stora mässingljuskronorna är den ena inköpt på auktion 1787 och den andra skänkt av inspektoren Per Welts änka och barn 1685. I sakristian hänger en ljuskrona av malm, skänkt 1958 av Karl och Emma Jansson, Nora, Estuna. Kristallkronan är skänkt i slutet av 1700-talet av spegelfabrikör Niclas Meunier från Vemblinge.

I och med kyrkovalet som trädde i kraft år 2006 gick Söderbykarl och Estuna församlingar ihop till en, som heter Estuna och Söderbykarls församling.

Sittplatser: 100 personer.

Adress: Norrtäljevägen 663, 761 73 Norrtälje

Rundtur i Estuna kyrka

Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren
Foto: Lars Lindgren

Bårtäcke i Estuna kyrka: