Nyheter

Blivande trädgårdsmästare

på Bredåkra kyrkogård

Slåtterkurs på Bredåkra kyrkogård

Slåtterkurs på Bredåkra kyrkogård Foto: Maria Flygare

En utbildningsdag om hur man använder lie. 

ASKGRAVLUNDEN FÅGELLUNDEN
PÅ BREDÅKRA KYRKOGÅRD

Kyrkogårdsförvaltningen har anlagt en ny askgravlund på Bredåkra kyrkogård, kallad Fågellunden, som tas i bruk under sommaren 2019.

Platsen är en 2.000 m2 stor yta med vildväxande träd bestående av fullvuxen gran och tall samt mindre och medelstora träd av ek, björk och avenbok. Buskskiktet består mestadels av ung ek, avenbok och hassel. Skogsdungen är belägen alldeles i närheten av norra entrén till kyrkogården.

Askgravlunden Fågellunden på Bredåkra kyrkogård Foto: Helena Johnsson

Denna gravplats riktar sig till de anhöriga som önskar en enkel skoglig begravning. Exempelvis de som hade önskat strö askan efter sin anhörig i skogen bakom gården, men som inte kan få tillstånd för det eller av andra anledningar inte kan få detta till stånd.

Platsen lämnas med så liten påverkan på naturen som möjligt. Fågelholkar har placerats ut i skogsdungen och i andra närliggande träd i området. Här kommer ske matning av fåglarna under vintertid och bärande buskar så som rönn, bukettapel, hagtorn, aronia och häggmispel har planterats i dungens mer solbelysta delar, allt för att gynna fågellivet.

Kyrkogårdsförvaltningen har inledningsvis valt 14 större träd lämpliga att gravsätta aska vid. Varje träd har fyra gravplatser runt stammen, en gravplats för varje väderstreck. Det är också möjligt att sammanföra make och maka på varje gravplats. Då det är en askgravlund till gravsättningsskicket föreligger ingen gravrätt.

Det är frivilligt för anhöriga att närvara vid gravsättningen då askan strös och myllas ner i marken under förnalagret. Dock kommer området inte vara tillgänglighetsanpassat. Endast enstaka naturliga djurstigar har förstärkts med ett tramplager av träflis.

Anhörig har också möjlighet att välja till en namnskylt av päronträ med fräst text. Skylten fästs med en spik tillverkad av eke. Då naturlighet och hög förgänglighet är ledorden för platsen är skylten endast ämnad att hålla de närmaste åren efter gravsättning.

All smyckning med blommor och ljus får endast ske på smyckningsplatsen som kommer anläggas i all enkelhet norr om skogsdungen.

ASKGRAV- och MINNESLUNDEN EKET
PÅ ÖLJEHULTS KYRKOGÅRD

Under 2018 anlade Kyrkogårdsförvaltningen en kombinerad askgravlund och minneslund i Öljehult. De sista detaljerna slutfördes under våren 2019 och platsen invigs på påskdagen.

Öljehults kyrkogård har innan varit den enda av pastoratets kyrkogårdar där det inte kunnat erbjudas gravsättning utan gravrätt. Planer och diskussioner att anlägga en minneslund har funnit så långt tillbaka i tiden som innan 2006 då Backaryds församling uppgick i Ronneby församling.

Askgrav- och minneslunden Eket på Öljehults kyrkogård Foto: Helena Johnsson

Platsen och materialet har valts i dialog med Samhälls- och bygdeföreningarna i Öljehult och Belganet. Ek och sten var materialen som tycktes känneteckna bygden. Smyckningsplats och sittplats har utformats av ekplank skänkta av Öljehults samhällsförening.

Stenmuren mot kyrkogården har öppnats upp och en ny mur har lagts som avgränsning mot församlingshemmets tomt.

Gravskickens skillnad
Det enda som askgravlunden och minneslunden delar är smyckningsplatsen och att anhöriga inte ansvarar för gravplatsens skötsel eftersom gravsättning sker utan gravrätt. I båda fallen ansvarar Kyrkogårdsförvaltningen för skötseln. De olika gravskicken är separerade från varandra i gräsytan, minneslunden är belägen i halvan under trädet och askgravlunden i halvan mot församlingshemmet.

Minneslund
Gravsättning i minneslund är helt anonym. Anhöriga får inte närvara vid gravsättningen som utförs av Kyrkogårdsförvaltningen under värdiga former. Namn på gravsatta i minneslunden får inte sättas upp på platsen.

Askgravlund
Vid gravsättning i askgravlunden får anhöriga närvara. Det finns också möjlighet att sammanföra make och maka. En enkel urna av papp med motiv av skog eller hav ingår. En skylt med gravsatts namn och årtal kan mot en kostnad för material och montering ordnas av Kyrkogårdsförvaltningen.

Smyckning
Endast lösa blommor och ljus får placeras i askgravlundens och minneslundens gemensamma smyckningsplats. Blommor efter egravningsgudstjänsten/ceremonin får ej läggas vid smyckningsplatsen.