Gravsenssäkerhet
Foto: Maria Svensk/IKON

Gravstenars säkerhet - ett delat ansvar

Information om gravstenssäkerhet i Ronneby pastorat

I Ronneby pastorat har Kyrkogårdsförvaltningen påbörjat ett arbete med att tillämpa enhetliga rutiner när gravstenarnas säkerhet kontrolleras. Ett antal gravstenar är därför stöttade eller ligger ner eftersom de bedömts vara en risk för kyrkogårdsbesökaren och för personalen.

Arbetet, som påbörjades den 1 oktober 2014, är en del i det systematiska arbetsmiljöarbete som pastoratet är skyldig att genomföra. Arbetet beräknas pågå under ett par års tid och alla tio kyrkogårdar i pastoratet kommer att kontrolleras.

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat:
* Kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla dem som arbetar eller vistas på kyrkogården.
* Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen

Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen samt bekostar en återmontering av gravstenen om det blir nödvändigt. Återlämnade och kulturhistoriskt värdefulla gravstenar har däremot Kyrkogårdsförvaltningen fullt ansvar för.

Sedan hösten 2012 tillämpas nya anvisningar som underlättar för Kyrkogårdsförvaltningarnas säkerhetsarbete. Det finns sedan tidigare anvisningar hur nya gravstenar ska monteras för att stå säkert. Nu finns också anvisningar för hur säkerhetskontrollen på äldre stenar ska genomföras. En gravsten ska bl a klara 35 kg dragkraft utan att välta. Stenar som är 30 - 150 cm höga ska ha minst två dubbar. Vid behov ska stenen omdubbas.

En gravsten som bedöms som farlig måsten temporärt åtgärdas av Kyrkogårdsförvaltningen, t ex genom att den stöttas eller läggs ned. Gravstensinnehavaren har sedan ansvaret att stenen åtgärdas.

Vanliga frågor

Hur får man information om ens gravplats berörs?
Gravrättsinnehavaren som har gravplatser där gravstenen måste åtgärdas, kommer att få skriftlig information om detta från Kyrkogårdsförvaltningen, där det även står vad som behöver åtgärdas och vad det kostar.

Hur lång tid har man på sig att åtgärda gravstenen?
Från det att man meddelats att gravstenen måste åtgärdas har man tolv månader på sig att utföra åtgärden.

Ordnar Kyrkogårdsförvaltningen med åtgärderna?
Kyrkogårdsförvaltningen har tagit in offerter från olika firmor och avtalat om ett fast pris för varje åtgärd som behövs på gravstenen, så att gravrättsinnehavare vet kostnaden per gravsten. Åtgärden kommer att göras av den avtalade firman och Kyrkogårdsförvaltningen ordnar med allt det praktiska och administrativa.

Vad kostar det?
Priset varierar beroende på åtgärd, men de vanligaste åtgärderna kostar mellan ca 1.000 kr - 2.000 kr.

Får man göra detta själv?
Ja, det går bra att åtgärda det själv. En presentation av åtgärden ska först skickas till Kyrkogårdsförvaltningen och efter godkännande från Kyrko-gårdsförvaltningen kan åtgärden utföras.

Vilka garantier finns efter att jobbet utförts?
Den firma som åtgärdar stenen står för garantier i samband med åtgärderna. Garantitiden på materialet är 25 år.

Kan man ta bort stenen och ändå ha kvar gravplatsen?
En gravplats måste inte ha gravsten. Gravrätten kan därför behållas även om gravstenen avlägsnats. Plantering eller annan utsmyckning behöver inte tas bort.

Vart vänder man sig om man har frågor?
Frågor besvaras av Kyrkogårdsförvaltningen och kontaktuppgifter finns nedan.

Kyrkogårdens expedition i Bredåkra

Öppet för besök, dagligen, måndag - fredag kl 10 - 12, 13 - 15
Telefon, expeditionstid, 0457 - 209 40
Epost: ronneby.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdskoordinator (projektansvarig)
Janica Eriksson, 0457 - 45 53 40
Epost: janica.eriksson@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdschef
Magnus Näsström, 0457 - 45 52 85
Epost: magnus.nasstrom@svenskakyrkan.se