Förtydligande gällande Ronneby pastorats Lokalförsörjningsplan

Läs mer ...

2016 beslutade kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, att alla pastorat och församlingar ska upprätta lokalförsörjningsplaner, nedan kallad LFP. Syftet med dessa planer är att omfördela resurser från byggnader och lokaler med låg nyttjandegrad och fyllnadsgrad till förmån för kyrkans verksamheter. Svenska kyrkan är en stor fastighetsägare i Sverige och sjunkande medlemsantal innebär minskade ekonomiska resurser för pastoraten och församlingarna. En antagen LFP är dessutom ett krav från stiften för att kunna söka kyrkoantikvarisk ersättning i framtiden.

Ronneby pastorat har i enlighet med kyrkomötets beslut tagit fram en LFP. En inventering av fastighetsbeståndet och de olika lokalernas nyttjande- och fyllnadsgrad har genomförts, samt en omvärldsanalys där pastoratets verksamhetschefer och Ronneby kommuns mark- och exploateringsenhet har bidragit med vad man bedömer som områden med inflyttning/utflyttning och potential för fortsatt och/eller utökad verksamhet i framtiden. Detta, tillsammans med byggnadernas kommande underhållsbehov och driftkostnader, har mynnat ut i ett antal byggnader att gå vidare med för fortsatt utredning om framtida behov. En styrgrupp bestående av tjänstemän och förtroendevalda har arbetat med och granskat LFP, därefter har den kommunicerats ut i utskott, församlingsråd, kyrkorådets arbetsutskott och kyrkoråd för synpunkter innan den antogs av kyrkofullmäktige 2022.

En risk- och konsekvensanalys kommer upprättas för varje byggnad som utreds som en del i beslutsunderlaget om byggnadernas fortsatta behov som en del i pastoratets fastighetsbestånd. Beslut om eventuell avyttring ligger på kyrkofullmäktige. Pastoratets ambition är att i de områden där byggnader blir aktuella för avyttring kunna erbjuda fortsatt verksamhet i alternativa lokaler, hyrda eller befintliga ägda av pastoratet. Alternativet till avyttringar är att dra ner mer på verksamhet och personal för att få en budget i balans, men då detta leder till ännu lägre nyttjande av byggnaderna anses det av pastoratet inte vara den väg som primärt ska väljas.

Nyttjandegrad: den tid lokal nyttjas i förhållande till den tid lokalen är tillgänglig för verksamhet.

Fyllnadsgrad: det antal personer som deltar i verksamhet i förhållande till det antal personer som får/kan vistas i lokalen.

Här kan du ladda ner pdf-fil.