Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation där medlemmarna genom att rösta i kyrkovalet väljer vilka som ska styra pastoratet genom att man väljer vilka som ska sitta i kyrkofullmäktige. Valen hålls vart fjärde år och det senaste kyrkovalet hölls 2017. Alla som tillhör Svenska kyrka och har fyllt 16 år har rösträtt.

Pastoratets  styrande organ är kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd. 

Nomineringsmöte

Prästgården tisdag 2 november kl 18.00 och Bräkne-Hoby församlingshem onsdag 3 november kl 18.00

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och består av 29 folkvalda ledamöter. I fullmäktiges uppgifter ingår bland annat att fastställa budgeten och kyrkoavgiften, välja revisorer och anta församlingsinstruktionen. Fullmäktige utser också ledamöterna i Kyrkoråd och Församlingsråd som ansvarar för verkställandet av besluten som fullmäktige fattar. Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger per år.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets verkställande organ och kan liknas vid en styrelse. Kyrkorådet bereder och verkställer kyrkofullmäktiges beslut och ansvarar, tillsammans med kyrkoherden, för att den grundläggande uppgiften blir utförd i hela pastoratet; att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Kyrkorådet ansvarar också för pastoratets ekonomiska förvaltning och har ett övergripande ansvar för begravningsverksamheten. Kyrkorådet sammanträder en gång i månaden.

Församlingsråd

Det finns två församlingsråd i pastoratet. Ett i Bräkne-Hoby församling och ett i Ronneby församling. Församlingsråden utses av Kyrkofullmäktige och har som uppgift att utse kyrkvärdar och besluta vilka former av huvudgudstjänst som, utöver högmässa, ska användas i församlingen. Råden ska höras i vissa andra frågor som rör församlingens gudstjänstliv, fastställa ändamål för församlingskollekter, besluta som upplåtande av kyrka i andra fall än där kyrkoherden har mandat att besluta och delta i utarbetandet av den nya pastoratsgemensamma församlingsinstruktionen.

Revisorer

Förtroendevalda revisorer utses av Kyrkofullmäktige och har till uppgift att tillsammans med yrkesrevisorn genomföra revisionen av församlingens ekonomi och förvaltning.