Ersättare för fällda hängalmar på Bredåkra kyrkogård

Under slutet av 1800-talet uppstod modet att plantera sorgeträd, träd med hängande grenar. Ask, alm och björk var vanliga sorter. På Gamla delen av kyrkogården planterades ett stort antal hängalmar som blivit ett signum för Bredåkra kyrkogård och de har nu drabbats av almsjukan vilket gjort att de successivt måste avverkas.

Den oundvikliga åtgärden som fällningen av äldre hängalmar utgör är en stor påverkan på anläggningens kulturhistoriska värde. Kyrkogårdsförvaltningen har därför arbetat med att utreda möjliga ersättningsträd en längre tid och har en välgrundad strategi för var, vad och när återplantering ska ske. Förvaltningens förhoppning är att kyrkogården längre fram i tiden ska kunna återfå sin karaktär med uppvuxna sorgeträd även om det kommer ta decennier att uppnå.

Trädarter som ska ersätta hängalmarna
Förvaltningen har sedan 2016 haft diskussioner med plantskolor för att hitta rätt trädart för att ersätta hängalmarna. Kriterierna som utgåtts ifrån är: Proviniens, livslängd, form på kronan och adult storlek. Trädarter med kända sjukdoms- och
klimatrelaterade problem har även valts bort. Förvaltningen har planterat enstaka träd av hängavenbok (Carpinus betulus pendula) och tårbjörk (Betula pendula Youngii) sedan tidigare i syfte att prova ut trädarterna.

För att motverka monokultur ämnar förvaltningen ersätta bortplockade
hängalmar med dessa två trädarter.