Predikstol Upphärad
Foto: Jimmie Midflo

Predikstolen i Upphärads kyrka

Predikstolen i barockstil tillverkades 1725 av Johan Mentz Scheffer. Den består av en fyrsidig korg med rak trappa åt öster och sexsidigt ljudtak.Predikstolens sidor pryds av skulpturer av de fyra evangelisterna samt Kristus insatta i rektangulära fält med grågrön botten och ram av vitmålade bladrankor. En av evangelisterna är uppsatt på övergången mellan korg och trappbarriär. På korgens hörn sitter svarta vridna kolonner och sockeln under varje kolonn pryds av en förgylld skuren blomma. Listverken över och under skulpturerna hart bemålats med bibeltexter i vitt mot grågrön botten. Överliggaren, som fortsätter längs med trappbarriärens överkant, är delvis brunmålad med vit ådringsmålning liksom även det nedre listverket. I korgens nederkant sitter bladverk och förgyllda blommor och från varje hörn hänger vitmålade klasar med gröna blad. Korgens undersida är målad i gult med svarta inslag. Även foten, som består av en trästock, är färgsatt på ett liknande sätt men med vit ådringsmålning.

Trappbarriärens ramverk går i en blågrå kulör och har en enda fyllning som pryds av en målad bladranka mot en grågrön botten. Listverket kring fyllningen går i svart, vitt och orange. Korgen och barriären är på insidan målad i en grågrön kulör. På trappstegen och korgens golv ligger en linoleummatta, trappnosen är förstärkt med eklist.

Det sexsidiga ljudtaket går främst i gråblått och vitt. Det pryds på ovansidan av kartuscher (ramverk) med gråblå botten och vit text som omges av akantusornamentik i vitt och silver. På takets mitt är en krona uppbyggd, denna kröns av en skulptur av Kristus med segerfanan. Från ljudtakets sidor hänger festonger som går främst i gråblått och guld. Takets undersida dekoreras av olika listverk som bland annat går i orange, blågrått och guld. På det blågråmålade sexsidiga partiet i takets mitt sitter en skuren förgylld sol från vilken en duva målad i silver hänger.

På korgens överliggare är två av kyrkans inventarier fastsatta, ett timglas med fyra glas på järnstativ och en ängel snidad i trä.
Texten på predikstolen under evangelisterna lyder: ”Ditt ord är mina fötters lycta och ett ljus på minom vägom”. På frisen under handledaren står från Galaterbrevet 1 kap vers 8: ”Men om och wij eller en ängel af himmelen annorlunda predikade evangelium för eder, än wij eder predikat hafver, han ware förbannad”.

Kyrkans tidiga historia är inskriven i de fem tavlorna på ljudtaket. Inskriptionerna lyder, från vänster till höger:
1. ”På hans Kungl. Maijst. Konung Frederich den förste, allernådigste bevillning om kyrkans förflyttning till ett beqvämligare rum. Anno 1723 den 28 oktober”.

2. ”Anno 1725 blef himlingen, predikestolen och krohna, stolar, läcktare och wapenhus förfärdigade”.

3. ”Anno 1724 den 19 juli blef invigningen gjord i högwördige Biskopen doktor Joh. Cappelmans ställe af kyrkioherden Mag. Fredrich Kreitlow”.

4. ”Anno 1724 den 5 maij lades första stenen af kyrkioheren och Magister Joachim Frederich Kritlou och blef hela muren efter 24 dagars arbete färdig”.

5. ”Biskopen doctor Ericus Benzelius, Domprosten Magister Lithovius, Pastoren Carl Christian Gadd, Comministern Nils Forsman. Anno 1727 den 26 maij”.

Modern ledstång i furu är uppsatt på putsväggen. Eluttag för belysning av talarstolen, fast mikrofon. Strömbrytare för ringning av lilla kyrkklockan vid tacksägelse.
I ursprungligt men konsverat skick. Bokpulpeten har flyttats och är nu riktad längre bak i kyrkorummet. Satt tidigare rakt över Kristusfiguren.