Foto: Gustaf Hellsing IKON

Information om personuppgifter - GDPR

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.  Vi skyddar den information som du anförtror oss, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Dataskyddsförordningen, GDPR, gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Här får du veta varifrån dina personuppgifter hämtas, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi skyddar dina uppgifter genom att efterfölja interna rutiner samt regler som uppställs i lag. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Om du vill begära utdrag av de personuppgifter vi lagrar om dig, hör av dig till vår expedition.

Du har även rätt att begära rättelse, komplettering eller radering av personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

BEGÄRA UTDRAG AV PERSONUPPGIFTER
För att begära utdrag av de personuppgifter vi hanterar om dig, vänligen ta kontakt med expeditionen på telefon 0520-484250 eller via e-post, rommele.pastorat@svenskakyrkan.se 

DATASKYDDSOMBUD
Vårt dataskyddsombud är Erika Malmberg. Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till henne:
072-549 64 34, dataskyddsombud@intechrity.se

Vanliga frågor och svar

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?
All information som går att härleda till en fysisk levande person, exempelvis namn, ålder, personnummer, kontaktinformation.

VAD ÄR BEHANDLING AV UPPGIFTER?
Behandling är all hantering av uppgifterna, oavsett om det är digitalt eller analogt, till exempel insamling, registerföring eller sparande av uppgifter.

VAR ÄR PERSONUPPGIFTER INSAMLADE FRÅN?
Dina personuppgifter samlas i regel in då du själv uppger dem. Det kan vara i samband med att du bokar ett dop eller en vigsel, eller när du anmäler dig eller ett barn till en verksamhet.

I vissa fall har del personuppgifter lagts in i vårt organisationsregister Kyrksam av en annan organisation inom Svenska kyrkan. Din adress kan komma att hämtas från folkbokföringsregistret. Telefonnummer och e-postadress har du alltid själv uppgett.

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande i enlighet med vår integritetspolicy.

VARFÖR ÄR DET NÖDVÄNDIGT ATT BEHANDLA MINA PERSONUPPGIFTER?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna sköta våra åtaganden som församling i Svenska kyrkan. Det inkluderar exempelvis medlemskap, genomförande av verksamhet, kontaktinformation, behörighet till IT-system, kommunikation, arvodesutbetalning. Vi kan också vara skyldiga att hantera dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav på rapportering, skatteinbetalning m.m.

Vi kommer endast att hantera dina personuppgifter så länge det behövs enligt lagkrav. Vissa uppgifter kan dock komma att sparas under en tid, nämligen sådana uppgifter som krävs för administrativa ändamål.

VEM FÅR TILLGÅNG TILL MINA PERSONUPPGIFTER?
Rommele pastorat är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in. Det betyder att vi har ansvar för att följa de lagkrav som ställs på behandlingen.

Vi har behörighetsstyrning på våra system, vilket gör att dina personuppgifter endast nås av personer som behöver ha tillgång till dem. Vissa personuppgifter kan vara delade öppet inom Rommele pastorat, till exempel namn, funktioner och kontaktuppgifter.

För att sköta våra uppgifter som uppdragsgivare har vi kontakt med IT-systemleverantörer som ibland kan få tillgång till dina personuppgifter då de loggar in i systemet. Dessa har dock undertecknat avtal om att inte avslöja något om de uppgifter de får tillgång till.

Vi överför vissa personuppgifter till Skatteverket och andra organisationer där det krävs för att uppfylla en överenskommelse mellan dig och oss eller på grund av lagkrav eller domstolsbeslut.

Dina personuppgifter hanteras huvudsakligen i Kyrksam, som är Svenska kyrkans organisationsregister, och för dig som har lön eller arvode i LabOra Tid via Agrando. Leverantörerna av dessa system är bundna av regler gällande hantering av personuppgifter. I de undantagsfall andra system används har vi tecknat biträdesavtal med leverantören.

Anmälan till grupper och körer

Så här behandlar Rommele pastorat dina uppgifter när du anmäler dig eller ditt barn till någon verksamhet, som vi arrangerar, exempelvis kör eller annan verksamhet:

När du anmält dig till en verksamhet så har du också blivit ombedd att ange vissa uppgifter i samband med detta. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att administrera allt kring verksamheten, till exempel för att veta hur många som kommer att delta och huruvida någon specialkost behöver förberedas i de fall där fika eller mat serveras. Dina personuppgifter behandlas enligt avtal du anses ingå när du anmäler dig till verksamheten.  

Det är alltid obligatoriskt att ange namn annars kommer du vi inte att kunna erbjudas en plats i gruppen. I de flesta fall vill vi även ha telefonnummer, adress och e-post för att använda vid kontakt under den tid verksamheten pågår.

Om vi serverar fika, lunch eller dylikt vid evenemanget finns även ett frivilligt fält där du kan fylla i matallergi. Vi behöver ditt uttryckliga samtycke för att få behandla uppgifter om allergier eftersom det är en känslig personuppgift.

 

Annette Lindskog

Annette Lindskog

Fors-Rommele och Upphärads församlingar

Administratör/Sekreterare

Mer om Annette Lindskog

Arbetar på pastoratsexpeditionen med kyrkobokföring, bokningar och informationsflöde.