Foto: Skara stift

Fors kyrka

Kika runt i din kyrka!

Nu kan du utforska våra kyrkor inomhus genom att använda Google Maps. 
Välkommen in!

1994 konserverades predikstolen, ljudtaket, altaruppsatsen och läktarbröstets målerier. Ett antal medeltida träskulpturer konserverades och placerades i ett nybyggt skåp på norra långhusväggen och en madonnafigur sattes i en egen ram nära dopfunten vid södra korväggen. Samma år tillkom toalett, kapprum och samtalsrum/lekrum under läktaren.

 

Kyrkan fick sitt nuvarnade utseende såväl ut- och invändigt i samband med en renovering som utfördes år 1951-52 i Axel Forsséns i syfte att återskapa kyrkans 1700-talskaraktär. Den västra tillbyggnaden revs, långhusmurarna förlängdes något åt väster och ett torn uppfördes vid västra långhusväggen. Tidstypiska ornament från år 1900 togs bort på sakristian och ett fönster i norr på samma byggnad sattes igen. Fönstrens metallbågar ersattes med nya bågar i trä med blyspröjsade antikglas och alla takfall belades med skiffer. Invändigt avlägsnades väggmålerierna, orgeln om- och tillbyggdes samt försågs med ny fasad och bänkinredningen fick nya skärmar och gavlar. De ursprungliga figurerna på predikstol, altaruppsats med mera togs fram. Eftersom kyrkorummet nu blev något längre flyttades de västra partierna av takmålerierna bakåt och den mittersta sektionen kompletterades med målerier som utfördes av konservator Olle Hellström från Skara. De apostlamålningar från 1700-talet som tidigare suttit på läktarbröstet och som togs bort vid Peterssons renovering, sattes åter upp på barriären och dessa konserverades även. Altarringen byggdes om och fick ny klädsel 1986 och även vindbjälklaget över kyrkorummet tilläggsisolerades.

 

En uppmätningsritning från 1890-talet visar att kyrkan då var försedd med tegeltäckt tak, ett vapenhus i sten i väst samt ett mindre vapenhus i trä, beläget söder om koret. År 1900 genomfördes en omfattande renovering under ledning av arkitekt Adrian Petersson som omgestaltade kyrkan fullständigt såväl ut- som invändigt. Det västra vapenhuset revs och i dess ställe uppfördes en kvadratisk tillbyggnad som var bredare än långhuset och som invändigt kom att förlänga kyrkorummet. Utvändigt försågs denna tillbyggnad med nyromanska dekorationer i tegel, liksom även det södra vapenhuset. Norr om koret uppfördes en sakristia. Nya fönster höggs upp i norra långhusmuren, de södra förstorades och samtliga fönsteröppningar försågs med nya dekorativa fönsterbågar i metall. Altarringen, altaret, bänkinredningen, orgeln och alla dörrar byttes ut. Korbänkarna samt läktarna längs med norra och västra långhusväggarna togs bort och predikstolen flyttades från södra till norra korväggen. Väggarna försågs med dekorativa målerier i oljefärg och sannolikt modifierades takmålerierna.

Predikstolen utfördes av Michael Schmidt år 1734 och kyrkans innertak samt apostlamålningarna på läktarbröstet målades 1746 av Ditloff Ross. Även altaruppsatsen, som sannolikt är utförd av Johan Mentz Scheffer, är daterad till första halvan av 1700-talet.

 

År 1709 genomfördes en omfattande renovering då kyrkan försågs med tresidigt kor, nytt tak och större fönsteröppningar. Detta skedde på initiativ av kyrkoherde J F Kreitlow som stod bakom ombyggnaden av ett flertal kyrkor i trakten. Samtidigt byggdes även en mur kring kyrkogården.

Under nordiska sjuårskriget 1563-70 plundrades och brändes kyrkan av danskarna.

 

Kyrkan är en putsad stenkyrka med medeltida ursprung och omtalas första gången i skriftliga dokument år 1338. Dopfunten är daterad till 1200-talet och lillklockan från 1300-talet.
Med största sannolikhet finns medeltida murverk bevarat i kyrkans väggar, men oklart i vilken omfattning. Sannolikt är partiet mellan norra och södra långhusväggarnas östligaste fönster sparat. Vissa uppgifter tyder på att även murverket i den östra korväggen kan vara medeltida.

Fors kyrka och kyrkogård finns att hitta på kulturgravar.se. Klicka på bilden nedan, så kan du se filmer och höra om kyrkans historia och tio utvalda kulturgravar.