Villkor för omsorgsbehov, köregler och service

Villkor för omsorgsbehov

 • Förskola tillhandahålls för det behov som uppstår genom att förälder/föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, inklusive restid. (Ledig förälder är lika med ledigt barn.)
 • För barn i åldern 1 – 5 år tillhandahålls förskoleverksamhet även då förälder/föräldrar är aktivt arbetssökande eller föräldralediga för yngre barn, till 15 timmar/vecka, tis-tors kl.9.00-14.00.
 • Överenskommelse om barns omsorgsbehov träffas mellan förälder/föräldrar och förskolechef.
 • Om förändring av omsorgsbehovet önskas, skall nytt schema lämnas så tidigt som möjligt för verksamhetens planering, på e-tjänst och meddelas personalen.
 • Tillfälliga förändringar av placeringstiden, behöver inte göras skriftligt utan genomförs i första hand i samråd med berörd personal.
 • För de föräldrar som inte kan teckna överenskommelse om omsorgsbehov under föreskriven tid, på grund av att deras arbetstider inte är kända, får särskild prövning ske.
 • De föräldrar som arbetar enligt flerveckorsschema, skall uppge schemaperiodens omfattning samt schematid.
 • Information om taxan och dess tillämpningsregler finns i info häfte.
 • Då barnets vårdnadshavare är sammanboende, är båda platsinnehavare och har ett gemensamt betalningsansvar.
 • I de fall föräldrar har gemensam vårdnad, kan vårdnadshavarna dela på en plats. Då blir vårdnadshavarna var för sig platsinnehavare och var och en ansvarar för sin del av avgiften. Om den ena vårdnadshavaren säger upp sin del av platsen blir den andra vårdnadshavaren ensam platsinnehavare.
 • I de fall då en förälder är ensamstående eller har gemensam vårdnad utan växelvis boende är den föräldern ensam platsinnehavare.
 • För planering av sommarens verksamhet skall semester meddelas i god tid, då detta innebär lediga föräldrar – lediga barn.
 • Förskolan stänger under semesterperioden. Verksamheten är stängd 4 dagar per år för personalens kompetensutvecklig. Om omsorgsbehov finns, erbjuds annat alternativ.
 • Uppsägningstiden av Förskola är 2 månader. Uppsägningen görs på e-tjänst. Avgift uttas under uppsägningstiden oavsett om platsen utnyttjas eller inte.
 • I de fall man endast önskar lovomsorg tas avgift ut för hel månad enligt ordinarie taxa.

Lammets köregler

 • Vi tillämpar syskonförtur.
 • Åldersfördelningen på förskolan kan komma att vara avgörande för vem vi erbjuder plats.
 • Det finns ingen tidsgräns för att sätta upp ett barn i kön.
 • Föräldrasamverkan sker under inskolningsperioden, inskolningssamtalet och uppföljningssamtalet. Vidare är den dagliga kontakten vid lämning och hämtning en naturlig och viktig del i samarbetet med föräldrarna. Föräldramöten, öppet hus/drop-in kaffe och utvecklingssamtal är andra tillfällen då vi samverkar med föräldrarna.
 • Avgiftssytemet följer kommunen med maxtaxans regler.

Lammets service

 • Förskolans öppettider är helgfri måndag- fredag kl.6.30-17.30. Om behov finns av omsorg12 timmar (6.00-18.00).
 • Under sommaren har den ordinarie personalen semester ca. 4 veckor om inte behoven ser annorlunda ut.

Lammets barngrupper

 • På förskolan i Ullstorp finns det plats för 36 barn fördelat på två avdelningar i ett nära samarbete. I Romelanda och Kareby är det syskonavdelningar med plats för 18 barn vardera.