GDPR: Lammets förskola

Om du har barn på Lammets förskola...

Hur och varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behöver behandla dina och ditt barns personuppgifter för att barnet ska kunna delta i vår förskoleverksamhet.

Uppgifter om vårdnadshavare och andra närstående

Som vårdnadshavare behandlas dina personuppgifter av oss för att vi ska kunna kontakta dig beträffande ditt barns välmående och säkerhet, samt om övrig information som är relevant för ditt barns deltagande i vår förskoleverksamhet. Vi skickar exempelvis ut information vid varje terminsstart om nyheter i förskoleverksamheten. Utöver detta behandlar vi även dina personuppgifter för att kunna uppfylla avtalet, exempelvis genom att fakturera barnomsorgsavgift. Personuppgifterna behandlas dels med stöd av det allmänna intresset att kunna bedriva vår förskoleverksamhet enligt skollagen (SFS 2010:800), dels med stöd av det avtal om förskoleplats du ingår med [Ange enhetens namn].

Vi behandlar även personuppgifter om andra närstående som får hämta och lämna barnet eller som ska kontaktas i en nödsituation för att vi ska kunna säkerställa barnets säkerhet och välmående hos oss. Sådana personuppgifter behandlas med stöd av det allmänna intresset att kunna bedriva vår förskoleverksamhet enligt skollagen.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Uppgifter om barnet

Vi behöver ditt barns personuppgifter på följande grunder:

  • Barnets uppgifter används för att säkerställa barnets säkerhet och välmående hos oss, för att föra närvarostatistik och födelsedagslistor och för pedagogisk dokumentation om barnets lärande och utveckling. Vi behandlar personuppgifter om ditt barn huvudsakligen för det allmänna intresset att kunna bedriva vår förskoleverksamhet enligt skollagen (SFS 2010:800).
  • Vi behandlar även personuppgifter om barnet som är nödvändiga för att kunna uppfylla avtalet om förskoleplats, exempelvis för att fakturera barnomsorgsavgift.
  • Vi kan behöva hantera hälsouppgifter (exempelvis allergier) om ditt barn. Behandlingen utförs på basis av ett allmänt intresse med stöd i 8 kap. 2 § och 26 a kap. 4 § 2 p. skollagen, för att säkerställa att barnet inte skadas eller serveras något hen inte kan äta.
  • Vi tar ibland foton och filmer i vår verksamhet och kan komma att publicera sådant material där ditt barn finns med. Sådan publicering sker vanligtvis med ditt samtycke men kan i vissa fall publiceras även utan samtycke om lagen tillåter. Du kan läsa mer om detta i vår information om hur vi hanterar bild- och filmmaterial.

Om du inte lämnar de personuppgifter vi behöver för att uppfylla ett allmänt intresse, lag eller avtal kommer vi inte att kunna tillhandahålla någon förskoleplats till ditt barn.

Vi kan komma att anlita tredje parter för utförande av vissa tjänster, exempelvis systemleverantörer eller cateringfirmor, och därmed dela uppgifter om ditt barn med de parterna i det fall det är nödvändigt. I så fall säkerställer vi alltid att den tredje parten uppfyller dataskyddsförordningens krav.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Barnets personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du anmäler ditt barn till förskoleverksamheten lämnar du också in personuppgifter om dig och ditt barn. Detta görs vanligen på en blankett eller annat formulär där du själv fyller i personuppgifterna.

För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och adress.

För andra närstående rör det sig vanligtvis om namn och telefonnummer.

För barn rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, adress, eventuella allergier eller andra viktiga hälsouppgifter, foton och filmer där ditt barn finns med samt annan pedagogisk dokumentation enligt skollagen.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Era personuppgifter kommer att sparas under hela den tid ditt barn deltar i förskoleverksamhet hos oss. Dokumentation om barnets lärande och utveckling finns kvar i lärplattform under hela barnets skoltid och skickas därmed vidare till framtida förskola/skola som barnet går på.

Blanketter du har lämnat in kan komma att ersättas med nya blanketter om uppgifterna behöver förnyas. Observera att vi sparar dokumentation över eventuellt samtycke till publicering i tio år efter att samtycket slutat gälla, för att vi ska kunna visa att samtycke har lämnats.

Vilka rättigheter har ni?

Romelanda pastorat ansvarar för hanteringen av era personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Det är avslutningsvis viktigt att du känner till att våra skyldigheter ibland går före dina rättigheter. Förskolan har enligt skollagen en skyldighet att agera vid misstanke om att ett barn utsätts för kränkande behandling.

Kontakt

Romelanda pastorat ansvarar för hanteringen av era uppgifter. Om du har frågor om vår behandling av era personuppgifter eller vill utöva någon av era rättigheter, hör av dig till romelanda.pastorat@svenskakyrkan.se, 0303-22 33 98.

Vi har ett dataskyddsombud som har till uppgift att säkerställa att vi följer dataskyddsförordningen: Erika Malmberg, 072-549 64 34, dataskyddsombud@intechrity.se