Öggestorps kyrka

3000 silvermynt inmurade i valvet över koret - ja, det hittade man när man rev Öggestorps gamla kyrka på 1880-talet.

Öggestorps nya kyrka invigdes den 18 augusti efter en byggtid på närmare ett och ett halvt år. Öggestorps gamla kyrka var till stora delar medeltida men fick lämna plats för den nya kyrkobyggnaden. Rivningen av den gamla kyrkan påbörjades den 20 mars 1882.
Innan den gamla kyrkan revs besiktigades den av riksantikvarien Hildebrand och den 17 mars 1882 stod bland annat följande att läsa i Smålands Allehanda: "...Vad kyrkans ålder beträffar så uttalade sig hr. Hildebrand såsom alldeles ovedersägligt, att dess östra del förskriver sig fån 1100-talet... Dess västra tillbyggnad jämte tornet uppfördes i mediet av 1700-talet. Av kyrkans inventarier ådrog sig en dopfunt, ett arbete från medeltiden ungefär av samma ålder som kyrkan, hr. Hildebrands synnerliga uppmärksamhet... Vidare ansågs predikstolen vara synnerligen värd att uppmärksammas. Den är helt och hållet översållad med vackert gjorda träsniderier av figurer och bladverk. Hr. Hildebrand ansåg att församlingen borde använda denna predikstol i sin nya kyrka men bona densamma i ekfärg, emedan de nuvarande bjärta färgerna skulle svära alltför mycket mot den övriga inredningen... Vidare tog hr. Hildebrand i skärskådande en mitt i kyrkan liggande gravsten av granit, täckande nedgången till det Ribbingska gravkoret under kyrkan. På stenen synas väl uthuggna bilder, vapen och inskriptioner i mycket upphöjt arbete..."
Under rivningsarbetet påträffades, efter bara några veckor, cirka 3000 mindre silvermynt inmurade på ett ställe högt uppe i muren, i början av valvet, över koret. De flesta befanns vara från 1100-talet och bekräftade således uppgiften om att kyrkan började byggas redan under denna tid.
På samma plats som Öggestorps "uråldriga" kyrka stått uppfördes den nya kyrkan efter ritningar av arkitekt Pettersson från Wersås. Kyrkan har formen av en reguljär åttahörning med en utbyggnad för koret på ena sidan samt, på motsatta sidan, tornet. Över huvudbyggnadens mitt reser sig en lanternin, även den i form av en åttahörning. Kyrkan har under årens lopp undergått flera renoveringar, den senaste 1996-1997. Nytt tak har lagts hösten 2008.
Många av inventarierna från den gamla kyrkan, en del av dem tidvis ställda åt sidan, är nu åter i bruk.
Predikstolen tillverkad år 1681 av bildhuggaren Sven Torbiörnssen i Jönköping och till vissa delar även av Olof Cruse, Lidköping år 1753, senast konserverad år 1999, är nu uppsatt på norra sidan. Då kyrkan var ny var en predikstol uppsatt över altaret. Detta avspeglar en tid då predikan sattes i centrum.
Altartavlan består av en uppsättning i trä, i mitten ett krucifix, till vänster Moses med lagens tavlor och till höger en man med en bok ovanpå ett änglahuvud. Altartavlan är troligtvis ett arbete från mitten av 1700-talet utfört av bildhuggaren Olof Cruse.
Triumfkrucifixet hänger på sin "riktiga" plats mellan koret och långhuset och är ett mycket vackert medeltida arbete från 1300-talet.
Kyrkan pryds dessutom av flera målningar från gamla kyrkan med motiv från gamla och nya testamentet. Målningen ovanför altaret föreställer Jesus på förklaringsberget.
Orgeln, byggd år 1884 av orgelbyggare Karlsson från Virestad, har 15 stämmor och två manualer. Orgeln har under flera år inte varit spelbar men år 2004 renoverades orgeln och återställdes så långt som möjligt i ursprungligt skick.
Den medeltida dopfunten står på den plats den hade vid den nya kyrkans invigning år 1883. Funten är huggen i sandsten och utvändigt prydd med ovanligt väl utförda djurornamenter. Dopfunten har sannolikt funnits i församlingens första lilla stenkyrka sedan 1100-talet.
I kyrkan finns även ett flertal vapensköldar som minnen från den tid då "herrarna" styrde i Öggestorp. De flesta sköldarna minner om familjen Ribbibg som innehaft Ulvsnäs säteri sedan den 10 juni 1575, då man fick säteriet som förläning av Johan III, till år 1994.