Gravrätt och Gravvård

När det är dags att bestämma gravplats kontaktar du oss på expeditionen. Tillsammans med en av våra vaktmästare ser ni ut en gravplats på någon av våra kyrkogårdar.
När ni har valt gravplats är det dags att utse en eller flera gravrättsinnehavare till graven.
Gravrättsinnehavaren blir huvudmannens, dvs. kyrkogårdsförvaltningens, juridiska motpart och är ansvarig för gravanordningen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravanordningens utformning och skötsel samt vem eller vilka som får gravsättas i graven. Det är mycket viktigt att alla som kan tänkas vara intresserade av att inneha gravrätten tillfrågas.
I ett avtal med oss förbinder sig gravrättsinnehavaren att hålla graven i ordnat och värdigt skick, vilket innebär att den måste ses till flera gånger under vår, sommar och höst. Om graven missköts, kan det medföra att gravrätten förverkas.
Det finns alltid möjlighet att mot avgift uppdra åt oss att sköta graven.
Läs mer under gravskötselavtal.

Att överlåta en gravrätt
Till grav med gravrätt ska det alltid finnas levande gravrättsinnehavare. Om en gravrättsinnehavares död eller andra förhållanden medför att det saknas gravrättsinnehavare, ska dödsboet eller närstående inom sex månader anmäla detta till kyrkogårdsförvaltningen. Gravrätten kan då överföras till annan person, exempelvis till någon som är arvinge eller nära släkt med någon som är gravsatt i graven. Det nya gravrättsinnehavet ska registreras hos oss.
En gravrättsinnehavare kan också skriva på ett förordnande på vem som ska överta gravrätten efter honom/henne. Blanketter för detta finns hos oss och ska även registreras här.

Att återlämna en gravrätt
En gravrättsinnehavare kan när som helst avbryta gravrättsinnehavandet. Då övergår ansvaret för graven till huvudmannen. Gravrättsinnehavaren har då sex månader på sig att städa undan på gravplatsen. Efter sex månader övertar vi graven helt. Stenen tas då oftast bort och eventuella rabatter sås igen med gräs. Graven skyddas sedan av griftefriden i 25 år efter senast gravsatt person. Efter 25 år kan vi återanvända graven.

Utan gravrättsinnehavare kan vi återta din gravrätt
Många gravar saknar gravrättsinnehavare. Om vi inte hittar någon ny gravrättsinnehavare kommer graven att återtas. Sex månader efter återtagandet tas stenen bort och eventuella rabatter sås igen med gräs.
På de gravplatser som vi saknar gravrättsinnehavare kommer vi att sätta ut stickor. Om du ser att det är en sticka vid gravplatsen – var vänlig och kontakta oss snarast så att vi får en ny gravrättsinnehavare. Vi kommer även att annonsera i vår tidning Kyrkbacken samt här på hemsidan med start maj 2011. Där kommer gravplatsnumret att stå samt den senast gravsatta.

Gravvård
Gravstenar och annan utsmyckning på graven kallas gravvård. Kyrkogårdarna är indelade i kvarter och har ibland olika karaktär. Det finns regler på hur gravvården får se ut i vissa kvarter. Tala med vaktmästaren när du utser gravplats om du har speciella önskemål.
Du måste ansöka om tillstånd att få sätta upp en gravvård så att gällande gravvårdsbestämmelser följs för respektive kyrkogård och fält. Anlitar du ett stenhuggeri lämnar det in ansökan. Vi rekommenderar att ett stenhuggeri också sätter gravstenen på plats – det är viktigt att den blir korrekt och säkert monterad.
Gravrättsinnehavaren svarar för gravvårdens samtliga kostnader – anskaffning, uppsättning, inskription och framtida underhåll – och för kostnader som kan uppstå vid eventuell skadegörelse. Stenhuggerier och andra företag som säljer gravvårdar kan upplysa om kostnader för anskaffning och underhåll.

Frågor och svar kring gravrätt

Vad är en gravrätt?
Gravrätt kallas det när en bestämd gravplats på en kyrkogård upplåts till någon för gravsättning.

Vad är en gravrättsinnehavare?
En gravrättsinnehavare är den eller de som dödsboet utsett som ansvariga för gravrätten. Alla som ingår i dödsboet har rätt att bli gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavare är huvudmannens (kyrkogårdsförvaltningens) juridiska motpart.

Vad har gravrättsinnehavaren för rättigheter och skyldigheter?
Gravrättsinnehavare har rätt att ta beslut om gravanordning, skötsel samt öppning av graven för nya gravsättningar.
Gravrättsinnehavare är skyldig att sköta graven. Om gravplatsen inte sköts kan huvudmannen återta gravrätten.

Hur utser dödsboet en eller flera gravrättsinnehavare?
När en eller flera gravrättsinnehavare utses fylls blanketten ”Anmälan om gravrättsinnehavare” i. På den ska samtliga intressenters namnteckningar finnas. Antingen skriver du under på att du vill vara gravrättsinnehavare eller så intygar du att du avsäger dig gravrätten.
Det är de undertecknades ansvar att inga mer intressenter till gravrätten finns när blanketten lämnas in. Alla dödsbodelägare ska vara tillfrågade och ha skrivit under blanketten.

Vad händer när någon flyttar eller avlider?
Om en gravrättsinnehavare avlider har den rätt att gravsättas i graven. Inom sex månader ska dödsboet utse ny gravrättsinnehavare alternativt meddela huvudmannen att ingen gravrättsinnehavare finns. Därmed upphör även gravrätten. När någon flyttar eller avlider som är registrerad hos oss vill vi att ni kontaktar oss med nya uppgifter.

Vad händer om vi inte har någon gravrättsinnehavare?
Om vi inte har en gravrättsinnehavare har vi ingen juridisk motpart och därmed måste gravrätten återtas. Sex månader efter beslut tagits tas ev. land och sten bort.