Foto: Andreas Blomlöf

Rödeby kyrka

Kyrkan mitt i byn sedan 1877.

Öppettider för kyrkan

Rödeby kyrka är öppen vardagar klockan 8-15 för bön, ljuständning och en stunds stillhet.

Söndagar klockan 10.00 eller 16.00 firar vi Gudstjänst.

Klicka här för att titta in i kyrkan!

Kyrkans historia

Nuvarande kyrka i nygotisk stil uppfördes 1875-77 och invigdes 2 december 1877. Arkitekt var Pehr Ulrik Stenhammar, Stockholm och byggmästare N.P Carlstedt.
På den plats där kyrkan står idag fanns en äldre kyrka byggd någon gång under 11-1200-talet.
Nuvarande kyrka har restaurerats och reparerats 1898, 1927, 1954, 1976-1977 och 2011.
Kyrkan har idag cirka 400 sittplatser.

Altare och altarring

Altare och altarring i smide Foto: Rödeby församling

I samband med den inre renoveringen av kyrkan år 2011 lät man tillverka ett mobilt altare och altarring för att skapa mer utrymme i koret.

Altare och altarring är i smide och altarskivan i rökfärgat glas. Altarringen präglas av fyrpasset som även finns på kyrkans läktare.

Arkitekt: Krister Wall Arkitektkontor
Smide: MM Nilsson AB.
Glaskonstnär: Malin Mena.

Altartavlan

Det gamla altaret i trä Foto: Rödeby församling

Altaruppsatsen i skuren ek är utförd av bildhuggaren Åke Truedsson, Karlshamn, år 1673. Målningen är ursprunglig och mycket välbevarad. Den utfördes 1680 av målaremästare Peder Starck. År 1784 målades den om av målaren Lundberg.

Mittpartiet utgörs av en trälrelief föreställande nattvarden. På ömse sidor om denna står vridna kolonnetter och Kristusfigurer som enligt William Andersson i Sveriges kyrkor ursprungligen inte tillhört altartavlan. Överstycket pryds av två liggande putti på det uppbrutna gavelstycket. Mellan dem står en attika med Kristus på korset. Understycket har ett inskriptionsfält och på sidorna återfinns kyrkoherde Bager och hans hustrus vapen samt deras initialer. Altaruppsatsen kröns av trästatyer föreställande den uppståndne Kristus omgiven av två putti.

Altarprydnadens målning från 1680 är synnerligen välbevarad. Altaruppsatsen är målad i rosa, blå och gröna nyanser. Altarprydnadens baksida täcks av målad text med uppgifter rörande tillverkning och donationer. Denna bemålning har aldrig restaurerats.

Altarprydnaden har ursprungligen tillhört Rödeby gamla kyrka. Då den nya kyrkan byggdes uppfördes en ny altarprydnad. I samband med kyrkans renovering år 1927 sattes åter den gamla uppsatsen upp över altaret. Den flyttades till sin nuvarande plats i det norra sidoskeppet 1998 och i samband med kyrkans renovering 2011 återförenades altaruppsatsen med altarets framsida av fernissad ek som är samtida med kyrkan.

Dopfunten i smide

Dopfunt i smide med glasskål Foto: Rödeby församling

Dopfunten i smide med glasskål av Malin Mena Glastornet, Nättraby.

I samband med den inre renoveringen av kyrkan år 2011 tillverkades dopfunt, altare och altarring i samma stil.

Dopfunten i trä

Den äldre dopfunten i trä Foto: Rödeby församling

Dopfunten i trä, samtida med kyrkan (1870-tal) i nygotisk stil, har stått obrukad sedan 1950-talets slut. Dopfunten är rikt dekorerad med genombruten ornamentik och delvis förgylld. Foten är tresidig med rundade former. Mellanstycket består av tre smäckra svängda ber som bär upp en sexkantig platta med profilerad och förgylld list. Dopfunten målades 1927 i turkos ton.

I och med kyrkans restaurering har dopfunten åter tagits i bruk och finns nu i norra korsarmen tillsammans med altaruppsatsen från 1600-talet, för att förena kyrkans tidigare klenoder i värdig harmoni. För att åter kunna ta dopfunten i bruk krävdes en varsam översyn av dess trädetaljer samt tillverkandet av en dopskål. Rödeby församlings då förtroendevalde och tillika slöjdlärare Lars Petersson och hans hustru Lilly har med stor noggrannhet ombesörjt översynen samt dessutom tillverkat en dopskål i trä av välbehållna plankor från kyrkans golv.

Doptavlan

Doptavla i Rödeby kyrka Foto: Rödeby församling

Doptavlan hänger till höger om dopfunten och är gjord av Eva Spångberg. Den beskriver dopevangeliet.

Korfönstren

Korfönster i Rödeby kyrka Foto: Rödeby församling

Korfönstren kom till på 1870-talet men målningarna utfördes först 1986 av konstnär Per Andersson och framställdes av Ringströms glasmästeri i Stockholm.

De illustrerar en betydande del av den bibliska historien.
Det vänstra fönstret skildrar händelser i Nya testamentet och det högra händelser från Gamla testamentet. De bilder som sitter på samma nivå i det högra respektive det vänstra fönstret skildrar händelser av motsvarande innebörd, men från olika epoker.
Mittfönstret illustrerar texter i Uppenbarelseboken.

Kororgeln

Kororgeln i Rödeby kyrka Foto: Rödeby församling

Kororgeln införskaffades 1991. Den byggdes av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad. Den placerades i det södra sidoskeppet varvid bänkar kortades.

Orgeln är av trä. Den genombrutna orgelfasaden pryds av orgelpipor. Spelbordet är inbyggt. Orgeln är placerad mot den östra väggen i den södra korsarmen.

Orgelfasaden

Orgelfasaden
Orgelfasaden Foto: Rödeby församling

Byggdes 1878, ett år efter kyrkans invigning. Den byggdes av den blekingske orgelbyggaren Andreas Jönsson Åberg, Karlskrona, och hade från början 16 stämmor fördelade på två manualer och pedal. Ombyggdes 1909 av Åkerman & Lund, Stockholm då bl.a. nuvarande spelbord och spelmekanik tillkom. År 1926 bytte Olof Hammarberg, Göteborg, ut orgelns basun- och trumpetstämmor. År 1954 gjordes en stor ombyggnad av firman Marcussen & Son, Åbenrå, Danmark och bl.a. utökades orgeln till 24 stämmor och pedalverket flyttade ut på sidorna om fasaden. 

Orgelfasaden består av ett högre mittparti flankerat av två lägre partier. Det flankeras av toureller som bär kraftiga orgelpipor. Dess nedre del består av ett ramverk med speglar. Mittpartiet dekoreras av spets- och klöverbågar som är fyllda med orgelpipor. Mellan partierna finns ett ramverk som smyckas av kolonetter och fialer.

Spelbordet är fristående. Dess front består av ett ramverk som pryds av speglar och är målat i samma kulörer som orgeln.

Under 2021-2022 genomfördes en genomgripande renovering av hela orgeln med målet att återställa instrumentet, både interiört och exteriört, till det skick den hade efter Åkerman & Lunds renovering 1909, men att, inom stilen, utöka instrumentet från 16 till 20 stämmor. Särskilt fokus har legat på att hitta och återskapa så mycket pipmaterial som möjligt från den ursprunglige orgelbyggaren A. Åberg. Arbetet har utförts av den slovenska firman Orglarstvo Močnik under ledning av Tomaž Močnik. Anders Johnsson, organist och lektor i Malmö, har varit sakkunnig kopplad till projektet. Invigningen ägde rum i juni 2022 i högmässan på Heliga Trefaldighets dag med en efterföljande sommarserie av orgelkonserter. Orgeln är nu mer välljudande och välfungerande än på mycket länge!

Predikstolen

Predikstolen i Rödeby kyrka Foto: Rödeby församling

Predikstolen av trä är samtida med kyrkan.
Predikstolens postament består av en sockel som bär sex vridna kolonetter målade i en grå färgton. Korgen är sexsidig men två av sidorna utgörs av trappa respektive vägg. Den består av ett ramverk med förgyllda kors med strålglans i relief i de profilerade spetsbågiga fyllningarna. Överliggaren är profilerad och klädd med grått möbeltyg. Korgen är målad i grå, blå och rödbruna färgtoner. På överliggaren finns ett lutande bokstöd i trä.
En rak trappa invid korets norra mur leder upp till predikstolen. Räcket består av ett ramverk dekorerat med lister och är målad i samma färgtoner som korgen.

Predikstolens ljudtak tillverkades 1953 efter ritning av Sigge Ullén. Det har samma sexkantiga form som korgen och är målat i samma färgnyanser som predikstolen. Ljudtaket kröns av ett förgyllt kors. En förgylld duva, utförd av skulptören Nils O Sandberg, pryder innertaket. På muren invid ljudtaket finns en inskrift i guld: Ljudtaket är 1953 skänkt av f. Hemmansägaren Ado Carlsson, Bredabäck.

I samband med kyrkans renovering 1977 då predikstolen målades gjordes ilagningar av konservator Gunnar Sjösten, Påskallavik. Viss dekor belades med bladguld.

Ljudguide till rödeby kyrka

Modern teknik gör stiftets kyrkor tillgängliga på ett nytt sätt!

Lunds stift har tagit fram korta ljudguider till stiftets kyrkor till glädje för kyrkobesökare.

Gå till http://www.kyrkoguiden.se för att komma till kyrkorna och klicka dig sedan vidare till Lunds stift och Rödeby kyrka.