Foto: Rödeby församling

Kulturgravar

Vad räknas som en kulturhistorisk värdefull gravanordning?

Om inte gravrättsinnehavaren vill förnya gravrätten går det att återlämna den till kyrkogårdsförvaltningen. Gravrätten kan även lämnas tillbaka i förtid av gravrättsinnehavaren. När en grav har återlämnats görs en bedömning om gravanordningen är av så kallat kulturhistoriskt intresse. Om så är fallet får den stå kvar på sin ursprungliga plats, annars tas gravstenen bort och platsen kan upplåtas för annan grav.

Vad avgör om gravanordningen är av kulturhistoriskt intresse?

Utifrån gravanordningens (gravvård, staket, ram, markmaterial, växter etc.) utformning görs en sammantagen bedömning av dess kulturhistoriska värde där följande aspekter vägs in:

-Tidstypiska gravanordningar
-Ovanliga eller unika gravanordningar
-Gravanordningar med högt miljöskapande värde
-Värde knutet till material, kvalitet och konstnärlighet
-Värde knutet till kulturhistoriskt värdefull omgärdning eller vegetation
-Person- eller lokalhistoriskt värde
-Yrkestitlar eller titlar av lokalt eller kulturhistoriskt intresse