Behandling av personuppgifter

När du t ex bokar en begravning eller tecknar gravskötselavtal.

Inom begravningsverksamheten behandlar vi personuppgifter avseende levande fysiska personer och detta sker som ett led i församlingens myndighetsutövning eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt lag.

Det gäller även för de personuppgifter som behandlas inom ramen för de tjänster som har samband med begravningsverksamheten, gravskötselavtal och tillhandahållande av begravningsgudstjänst. Personuppgifterna behandlas då som huvudregel med stöd av avtal.

Begravningsverksamhet utgör myndighetsutövning och handlingar som hanteras inom ramen för begravningsverksamheten utgör därför allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Församlingen har en skyldighet att lämna ut handlingar inom begravningsverksamheten enligt offentlighetsprincipen. Den behandling av personuppgifter som sker för att fullgöra skyldigheten att lämna ut allmänna handlingar är tillåten. Motsvarande gäller för handlingar som lämnas ut med stöd av 11 § lagen om Svenska kyrkan (1998:1591).

Församlingen har även skyldighet att arkivera vissa handlingar. Behandling av personuppgifter är därför också tillåten när den sker för arkivändamål i enlighet med arkivlagen (1990:782) och kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om registrering av handlingar m.m. (SvKB 2016:6).

Personuppgiftsbehandling för att föra gravbok

Församlingen behandlar personuppgifter när församlingen enligt 2 kap. 5 § BL för gravbok. Gravboken ska enligt 5 § BF innehålla namn, personnummer och adress på den eller dem som gravplatsen har upplåtits, överlåtits eller gått över till.
Församlingens hantering av gravrätt omfattar behandling av gravrätten från början till slut, t.ex. anmälan av gravrättsinnehavare, utfärdande av gravbrev och överlåtelse och förnyelse av gravrätt. All behandling av personuppgifter som sker för att hantera gravrätt sker för att uppfylla rättsliga förpliktelser enligt lag och/eller som ett led i myndighetsutövning.
Att förvalta allmänna begravningsplatser innefattar även kommunikation med gravrättsinnehavaren gällde stensäkerhet, vård av gravplats och allmän information om begravningsplatsen.

Personuppgiftsbehandling när man tecknar gravskötselavtal

När församlingen erbjuder tjänster i form av gravskötsel sker det inom ramen för ett avtalsförhållande mellan gravrättsinnehavaren/annan intressent och församlingen eller dödsboet och församlingen. Detta utgör inte en del av begravningsverksamheten och utgör inte myndighetsutövning.

 

• Alla personuppgifter som behandlas inom begravningsverksamheten behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.

• Alla personuppgifter samlas endast in av församlingen för de särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål som har till syfte att fullgöra sina skyldigheter enligt BL och BF samt såvitt avser gravskötsel och begravningsgudstjänst genom ett avtal med den registrerade och behandlas inte senare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

• Alla personuppgifter är adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.

• Alla personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Alla rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas, raderas eller rättas utan dröjsmål när så är möjligt.

• Personuppgifter förvaras inte i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Personuppgifterna lagras under längre tid i vissa fall för arkiveringsändamål i enlighet med arkivlagen och kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om registrering av handlingar m.m. (SvKB 2016:6).

• Registrerade personuppgifter behandlas inte för andra ändamål än för vilka de har samlats in.