Begravningsombud

Vad gör ett begravningsombud?

Oavsett vilken religion man har eller vilken kyrka man tillhör är det Svenska kyrkan som ordnar gravplatser åt dem som bor i Karlskrona kommun. För dem som inte tillhör Svenska kyrkan finns begravningsombud. Det är Länsstyrelsen i Skåne som på förslag från kommunen, förordnar begravningsombud.

Börje Dovstad, är utsedd att vara begravningsombud i Karlskrona. Det är hans första period som börjat 2023. En period är fyra år.

Vad gör ett begravningsombud?
•Ombudets uppgift är att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan

•Ombudet är en förstärkning av länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt
  begravningslagen. Genom ombudet kan staten kontrollera hur församlingen
  fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.

•Ombudet har rätt att ta del av alla handlingar som avser
  begravningsverksamheten samt närvara vid sammanträden, ställa frågor, lämna
  förslag till åtgärder och rikta anmärkningar mot församlingens sätt att sköta
  begravningsverksamheten.

•Ombudet skall hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund och ta reda
  på önskemål som de som inte tillhör Svenska kyrkan kan ha om verksamheten.

•Ombudet skall meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller
  avstyrker församlingens förslag till begravningsavgift.

•Ombudet skall varje år lämna en årsberättelse till länsstyrelsen om verksamheten
  under det närmast föregående kalenderåret.

Begravningsverksamheten är den sammanfattande benämningen på de uppgifter som samhället skall ansvara för i samband med begravning. Den finansieras av en avgift, begravningsavgiften, som alla måste betala oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte.

Kontaktuppgifter till begravningsombudet:

Börje Dovstad nås på telefon 073-43 86 513 eller e-post borje.dovstad@liberalerna.se