Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Kristeam, krishantering

Vid en kris är det många människor som är med om, eller bevittnar, svåra händelser. POSOM-grupper är då ett stöd för de inblandade.

POSOM är kommunens kristeam för psykiskt och socialt omhändertagande.

POSOM kan aktiveras i samband med svåra olyckor och katastrofer, då det inträffade är av sådan art och omfattning att samhällets ordinarie resurser för stöd och psykisk hjälp behöver förstärkas.

POSOM-grupperna fungerar olika beroende på hur respektive kommun har organiserat grupperna men består i allmänhet av representanter för:

- socialtjänsten
- sjukvården
- polisen
- skolan
- frivilligorganisationer
- präst
- diakon

POSOM-grupper kan också samarbeta med PKL-grupper (psykologisk och psykiatrisk katastrofledning) inom regionen.

Kristeamet - POSOM aktiveras vanligen av räddningsledare, ambulanspersonal och liknande. När gruppen är aktiverad sker kontakt via jourhavande befäl i beredskap.

Informationen kommer från Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

kontakt och relaterad information