Foto: Helena Johansson

Allmän information och svar på vanliga frågor

GRAVRÄTT
Vad är gravrätt?
Gravrätt är rätten till en gravplats på en kyrkogård, som upplåts för en bestämd tid nu är det 25 års gravrätt tidigare kan det ha varit 50 år eller för all framtid. Gravrätt innebär inte skötsel av gravrabatten eller förankring av gravsten. Rätten till en gravplats i 25 år från gravsättningen betalas genom begravningsavgiften.

Måste det finnas en gravrättsinnehavare?
Enligt begravningslagen så måste varje gravplats ha minst en levande gravrättsinnehavare. Detta beroende på att det finns både rättigheter och skyldigheter för gravrättsinnehavaren tex rätten att bestämma över gravvården, gravens utsmyckning men också skyldigheten att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick vilket även innefattar att gravvården är säker. Man kan var flera gravrättsinnehavare på en gravplats och då har man lika rättigheter och skyldigheter. En gravrättsinnehavare kan välja om man vill överlåta gravrätten till någon annan eller om man vill lämna tillbaka graven.

Ingår skötsel av gravrabatt och förankring av gravvården i gravrätten? 
Skötsel av gravrabatt och ev. förankring av gravvården är gravrättsinnehavarens skyldighet att ordna. Det är inget som görs allmänt på alla gravar utan görs det genom kyrkogårdsförvaltningen så är det utifrån en beställning och som faktureras gravrättsinnehavaren.

Kan man gravsätta fler i graven? 
Oftast går det bra att gravsätta flera i samma grav om gravplatsen är avsedd för flera kistor eller urnor (det framgår av gravboken) och om det inte redan är gravsatt så många kistor och urnor som graven är avsedd för. Vid frågan om en till gravsättning är det gravrättsinnehavaren som bestämmer vem som får gravsättas i graven. Om det blir en till gravsättning så förlängs gravrättstiden så att det är 25 års gravrättstid från den sist gravsatta, tex om gravrätten har en sluttid som är 2026 och det blir en gravsättning 2018 så blir ny sluttid 2043.

Vad händer när gravrättstiden tar slut? 
Om ingen gravsättning har skett när gravrättstiden tar slut så kan man förnya gravrätten mot en avgift. För närvarande tar Rättviks pastorat en grundavgift på 1 000 kr för ytterligare 25 års gravrättstid för urngravar, askgravar och kistgravar. Om man ska förnya en kistgrav så är avgiften även beroende på hur stor gravplatsen är, om graven är avsedd för flera kistor i bredd så tillkommer en avgift på 500 kr/kistbredd som graven är avsedd för. Avgiften har inget att göra med hur många kistor som är gravsatta eller hur många som ev. ska gravsättas i den utan den är enbart beräknad på gravplatsens storlek.

Om man inte vill betala förnyelseavgiften så anses graven återlämnad.

Kan man återlämna en grav innan gravrättstiden har tagit slut? 
Det går att lämna tillbaka en grav när som helts under gravrättstiden.

Vad händer när en grav återlämnas? 
När en grav återlämnas så har gravrättsinnehavaren inget ansvar för graven längre och har heller ingen rättighet att bestämma över vad som händer med graven. Rätten att bestämma vad som händer med gravplatsen har återgått till kyrkogårdsförvaltningen. Om det inte har gått 25 år från sista gravsättningen är en grav förbehållen den sist gravsatta dvs den läggs i ”karantän” tills det har gått 25 år från gravsättningen innan den kan upplåtas på nytt. En återlämnad grav kan upplåtas igen till någon som inte alls har en anknytning till tidigare gravsatta och då blir det en ny gravrätt på den gravplatsen. Det är oftast möjligt att gravsätta kistor i återlämnade gravar men det kan finnas begränsningar beroende på hur många och på vilket djup som tidigare kistor är gravsatta eftersom tidigare gravsatt stoft inte flyttas från graven.

Vad händer med gravvården när en grav återlämnas?
Gravrättsinnehavaren har rättigheten att välja om man själv vill ta hand om gravvården (sten, kors mm) och då ska det plockas bort inom 6 månader från återlämnandet. Om gravrättsinnehavaren inte vill ta bort gravvården mm så kommer kyrkogårdsförvaltningen att fotografera den och vid tillfälle ta bort gravvården från gravplatsen. Bortplockningen sker vid tillfälle som kyrkogårdsförvaltningen väljer. Däremot så sås ev. rabatt igen så att det bara blir gräs eller på vissa områden bark. Om det finns skötsel betald så sköts graven tills avtalet löper ut. Det kan hända att vissa gravvårdar blir kvar för alltid, det beror på att gravplatsen är klassad som kulturhistoriska utifrån vissa kriterier. Det finns två grader av kulturhistoriska gravvårdar, de som ska finnas kvar med befintlig utformning, text mm och de som kan återanvändas på befintlig gravplats efter att den har blivit omslipad och textbearbetad.

Kan man ångra sig om man har lämnat tillbaka en gravplats?
Det går oftast att ångra sig om man lämnat tillbaka en gravplats. I vissa fall så tillkommer en avgift för förnyelse av gravrätten om man vill ta tillbaka en gravplats. I de fall där graven redan har hunnit upplåtas på nytt till någon annan för gravsättning så går det inte att få tillbaka gravplatsen.

GRAVPLATSTYPER PÅ VÅRA KYRKOGÅRDAR
Kistgravar
Finns på Rättvik, Boda, Bingsjö, Dådran, Ore och Håvens kyrkogård dvs alla våra kyrkogårdar i pastoratet. I kistgravar gravsätts kistor men även urnor kan gravsättas i kistgravar. Kistgravar kan vara avsedda för en eller flera kistor och det framgår av gravboken. Antal urnor som kan gravsättas i kistgravar varierar beroende på gravplatsens storlek.

Urngravar
Finns på Rättvik, Boda, Bingsjö och Ore men inte på Dådran och Håvens kyrkogårdar. Där vi inte har speciella urngravar gravsätts urnor i kistgravar. I urngravar kan bara urnor gravsättas och dom är vanligtvis avsedda för 9 urnor.

Askgravar
Finns på Rättvik, Boda, Bingsjö, Dådran och Ore men inte på Håvens kyrkogård. I askgravarna gravsätts askan i linnepåsar. Askgravarna är oftast avsedda för två avlidna. Vid gravsättning i askgravarna så får anhöriga vara med vid gravsättningen.

Minneslund
Finns på Rättvik, Boda, Bingsjö, Dådran och Ore men inte på Håvens kyrkogård. Minneslunden är ett anonymt gravskick där anhöriga inte får närvara vid gravsättningen utan får bara ett meddelande att gravsättningen har skett. Gravsättning i minneslunden görs 2-3 ggr/år under sommaren.