Personuppgiftsbehandling för psalmförslag till Nya psalmboken

Informationen vänder sig till dig som skickar in ditt psalmförslag och till dig som får hjälp med att skicka in ditt förslag.

Denna text förklarar hur Trossamfundet Svenska kyrkan (org nr 252002-6135) i egenskap av personuppgiftsansvarig hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Alla definitioner om personuppgiftsbehandling ska tolkas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning som hänvisar till dataskyddsförordningen (2016/679) och nationella implementeringar.

Insamling och behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar följande personuppgifter direkt från dig för följande syften:

  1. För att vi ska kunna kontakta dig om ditt psalmförslag. Vi behandlar då följande personuppgifter: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och titel på verket. Uppgifterna behandlas med stöd av den lagliga grunden berättigat intresse. Kyrkostyrelsen har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att kunna kontakta dig som har skickat in – eller genom ombud har fått hjälp med att skicka in – ditt förslag på psalm till den nya psalmboken.
  2. För att uppfylla kraven enligt upphovsrättslagen. Vi behandlar då följande personuppgifter: Namn. Uppgifterna behandlas med stöd av den lagliga grunden rättslig förpliktelse. Uppgifterna behandlas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla den rättsliga förpliktelsen.

Lagring och delning av dina personuppgifter

Svenska kyrkan är även skyldig att registrera och arkivera handlingar, vilket innebär att vi i vissa fall vidarebehandlar dina personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse.

Personuppgifterna kan kommas att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

Vi delar dina personuppgifter med exempelvis IT-tjänsteleverantörer och samarbetsorganisationer som utför tjänster för vår räkning. Dessa företag är ibland så kallade personuppgiftsbiträden åt oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi är ibland skyldiga att lämna ut uppgifter, baserat på lag eller myndighetsbeslut. Vi lämnar då ut sådana uppgifter som följer av beslutet till de myndigheter som efterfrågar dem, till exempel polisen.

Dina rättigheter och kontaktperson

Du har rätt att få information om och en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig under förutsättning att du kan styrka din identitet och att vi får lämna ut uppgifterna enligt lag. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har också rätt att få personuppgifterna rättade, kompletterade och under vissa förutsättningar raderade. Under tiden vi kontrollerar om personuppgiften eller vår behandling av uppgiften är korrekt kan du begära att behandlingen begränsas, vilket innebär att uppgiften, till exempel bilden, endast får lagras.

Du har alltid rätt att höra av dig till oss om du har frågor, klagomål eller vill hävda dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Kontakta psalmboken@svenskakyrkan.se eller dataskyddsombudet kyrkokansliet.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se.

Du har alltid rätt att klaga till den ansvariga dataskyddsmyndigheten. För behandling i Sverige: Integritetsskyddsmyndigheten.