Pressmeddelande Publicerad

Präst fråntas rätten att utöva vigningstjänsten

Luleå stifts domkapitel har förklarat en präst i Norrbotten obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst. Anledningen till beslutet är att prästen har brutit mot sina vigningslöften.

Domkapitlet konstaterar att prästen i fråga vid upprepade tillfällen i, och i samband med, sin konfirmationsundervisning har uttryckt ett starkt ifrågasättande av homosexualitet. I domkapitlets bedömning fastställs att prästen därigenom brutit mot Svenska kyrkans beslut från 2005* att det ska vara uteslutet att fördöma homosexuella personer eller att skuldbelägga den sexuella orienteringen. Prästen har även, i sin konfirmationsundervisning, satt evolutionsteorin i ett motsatsförhållande till kristen tro.

Prästens agerande anses illojalt mot Svenska kyrkans ordning. Genom att enbart framföra sina egna åsikter och inte redogöra för Svenska kyrkans hållning i dessa frågor har prästen brustit i sin lojalitet till Svenska kyrkan. Prästen har därigenom brutit de löften som gavs vid prästvigningen.

– Att frånta en präst rätten att utöva vigningstjänsten är den starkaste påföljd som domkapitlet kan besluta om, berättar biskop Åsa Nyström. Det är ett beslut som domkapitlet har fattat efter en grundlig utredning av ärendet. Prästen i fråga har även fått ta del av utredningen och ge sin syn på saken.

 

Domkapitlets ledamöter eniga

Svenska kyrkan rymmer en bredd av åsikter och det finns plats för olika teologiska tolkningar, diskussioner och ifrågasättanden, till exempel kan varje enskild präst välja om den vill viga samkönade par. Samtidigt gäller att en präst inom Svenska kyrkan förväntas vara både trogen och lojal mot Svenska kyrkans ordning. I sin bedömning har domkapitlet särskilt beaktat att prästen riktat sig till ungdomar vid konfirmationsundervisning där Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära skulle förmedlas.


– Domkapitlets ledamöter var eniga i sitt beslut, säger biskop Åsa Nyström. En präst som undervisar konfirmander är skyldig att undervisa i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Var och en har rätt till sin egen åsikt men som präst har man lovat att följa Svenska kyrkans ordning och när man agerar som en representant för Svenska kyrkan kan man inte välja att frångå den.


*Beslut 2005:
2005 Kyrkomötet beslutar om en ordning, det vill säga en kyrklig akt för välsignelse över registrerat partnerskap. Kyrkomötet förtydligar sitt ställningstagande och tar avstånd från fördömande, skuldbeläggande och diskriminering på grund av sexuell orientering:

  • Kyrkan skall aktivt motverka diskriminering av personer på grund av sexuell orientering.
  • Svenska kyrkan bör inte sanktionera eller driva en organiserad verksamhet i syfte att ”bota” homosexuella från deras läggning.
  • Homosexuell orientering, eller ett liv i partnerskap, är inte ett motiv för att vägras vigning till kyrklig tjänst.

Teologiska resonemang som ligger bakom de ställningstaganden som Svenska kyrkan gjort i frågor om hbtq och samlevnadsfrågor.
https://internwww.svenskakyrkan.se/verksamhet/hbtq-kompetens/teologi

 

 

Kontakter

Alexandra Nyman

Pressekreterare/kommunikatör

070-377 29 52