Nu finns Prästlönetillgångarnas årsrapport för 2019

Nyhet Publicerad

Certifieringarna fortsätter att utgöra ramen för arbetet med miljömässiga och sociala värden i jord- och skogsbruket. Under 2019 har också Egendomsförvaltningarnas samarbetsorgan (ENSO) formulerat mål för att minska klimatpåverkan. Effekterna av ett förändrat klimat gör sig kända till exempel genom omfattande angrepp av granbarkborren.

Tillgångarna utvecklades under 2019 utifrån de olika förutsättningarna som rådde på respektive marknad för skog och jord. Marknadsläget inom skogsindustrin visade under året en tydlig avmattning. Jordbruksåret 2019 blev ett återhämtningens år för skördarna efter den rekordtorra sommaren 2018 som var betydligt större och av god kvalitet. Den långvariga prisökningen på jord stagnerade och priserna till och med sänktes i vissa områden.

Utvecklingen på den svenska och den globala aktiemarknaden var mycket positiv med en ökning på 35 procent. Detta fick en positiv påverkan på de ekonomiska tillgångarna. Det bör också nämnas att mycket av fjolårets uppgång försvunnit i den finansiella oron i Coronakrisens spår.

2019 års resultat för den samlade förvaltningen av prästlönetillgångar blev 829 miljoner kronor, vilket var 234 miljoner kronor högre än året innan. Det förklaras till en mindre del av att reavinsterna vid försäljning av prästlönefastigheter steg med 79 miljoner kronor. Frånsett dessa reavinster förbättrades kapitalförvaltningens resultat med 198 miljoner kronor.

Ökat fokus på klimat

Klimatförändringarna är redan nu en stor utmaning för prästlönetillgångarna och ansträngningarna kommer att fortsätta kommande år.

Granbarkborrens ökade skador på skogen är en konsekvens av det varmare väder som drabbade flera stift i södra Sverige. Det här ökade kostnaderna för förvaltningen då angreppen tvingade framavverkning av skog som normalt inte skulle ha genomförts. Dessutom blir kvalitén på virket sämre vilket leder till att stiften får mindre betalt vid försäljningen. Du kan läsa mer om Växjö stifts kamp mot Granbarkborren på sidan 17 i rapporten.

 Andra exempel på prästlönetillgångarnas hållbarhetsarbete som du kan läsa om är:

  • Skara stift sporrar entreprenörer att bli mer klimatsmarta.
  • Uppsala stift bygger fosfordamm för att minskar övergödningen.
  • Visby stift anlägger våtmark för att motverka vattenbrist.
  • Härnösands stift arbetar med skogens sociala värden i form av en pärlstig.

Ökad förnybar energiproduktion

Under 2019 bidrog prästlönetillgångarna direkt och indirekt till produktion av cirka 1 TWh förnybar energi. Det skedde dels genom utarrendering av mark, dels genom energiproduktion i egen regi i form av vindkraft, vattenkraft, biogas och solenergi.

På senare år har antalet vindkraftverk på mark som prästlönetillgångar arrenderat ut ökat och vid utgången av 2019 fanns det 64 sådana kraftverk, vilket är en ökning med 13 kraftverk jämfört med 2018.

Läs hela rapporten här.