Fosfordammen bildar ett internt kretslopp som minskar övergödningen

En anlagd damm i Uppsala stift ska rena fosforrikt avrinningsvatten från jordbruket och återföra näringen till åkermarken. Med ekonomiskt stöd av Länsstyrelsen gick pilotprojektet i mål, slutbesiktigades och godkändes 2019. Nu planerar lantmätare Jonas Toresäter och stiftet att skala upp insatsen – betydligt.

Övergödningen av sjöar och hav är ett problem som aktualiseras varje sommar. Algblomning tar fart, vattendrag växer igen och badplatser stängs. Än värre leder syrefattiga bottnar till att växter och djur dör, och att arter anpassade till näringsfattiga miljöer riskerar att trängas undan. Jordbruket är en del av problemet, där avrinningsvattnet från näringsrika åkermarker för med sig fosfor och kväve.

I Uppsala stift har man med utgångspunkt i de nationella miljömålen anlagt en fosfordamm i Teda, strax utanför Enköping, som ska bidra till att motverka övergödningen. Och teorin är egentligen ganska enkel. En våtmark grävd i olika nivåer bildar en uppsamlingsplats för fosforrikt avrinningsvatten från åkermarker. När vattnet står stilla sjunker fosforn till botten och sedimenteras för att sedan kunna grävas upp och återanvändas som gödning för åkrarna. Det rena vattnet leds vidare ut och ett internt, naturligt kretslopp har skapats.

 Men i praktiken är det förstås lite bökigare än att börja gräva.

–        Det första, och kanske svåraste med en sån här damm är att hitta en lämplig plats för den, berättar Jonas Toresäter, lantmätare med ansvar för rörelsegrenen jord på Uppsala stift.

En grundläggande förutsättning är ett inlopp i form av ett större dike eller en bäck som samlar åkrarnas dräneringssystem och har vattenföring året om. Dessutom ska markförhållandena vara rätt för att garantera att dammen tjänar sitt syfte. Den ska grävas i rätt djup och nivåer, ha en vegetationsdel och även ha rätt lutning vid stränderna.

Med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen kunde projektet ta sin start under sommaren 2018. En extern konsult genomförde projektering och samråd med såväl myndigheter som berörda dikessamfälligheter innan en lokal grävfirma kunde utföra markarbetet och Länsstyrelsen slutligen godkänna anläggningen under sommaren 2019. Den totala kostnaden uppgick till 320 000 kronor, varav Länsstyrelsens bidrag täckte 120 000.

Fosfordammen, som mäter omkring 40 x 100 meter, betjänar i dag ett avrinningsområde på hela 500 hektar och var ett pilotprojekt. Det slutliga målet för stiftet är satt betydligt högre än så.

–        Vi förvaltar totalt 5 000 hektar åkermark i Uppsala stift och planen är att vi ska anlägga dammar som renar vatten från ett lika stort avrinningsområde. Det är vårt sätt att dra vårt strå till stacken, säger Jonas Toresäter och avslutar:

–        Den första anläggningen är godkänd av länsstyrelsen, vi höll vår budget och vi har inte åsamkat jordbruket några betydande inskränkningar. Därför förbereder vi nu för projektering av fler dammar, även om definitiva beslut behöver fattas av egendoms- och fastighetsutskottet inför varje projekt.