Foto: Magnus Aronson/IKON

Organisation

Svenska kyrkan är en öppen demokratisk folkkyrka som styrs av förtroendevalda.

En demokratisk kyrka

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Det innebär att du som medlem kan vara med och demokratiskt påverka beslut i kyrkan, både på lokal och nationell nivå. Antingen genom att engagera dig eller genom att rösta i kyrkovalet. Eller båda!

den gemensamma ansvarslinjen

Förutom de förtroendevalda kyrkopolitikerna har biskopar, präster och diakoner rätt att fatta beslut i vissa frågor. De är kyrkliga ledare och har speciella utbildningar för sina uppdrag. Deras ansvar är att Svenska kyrkans lära följs, medan de förtroendevalda ansvarar för att demokratin upprätthålls. Detta kallas den gemensamma ansvarslinjen.

kyrkoval

Under 2001 hölls de första kyrkliga valen efter relationsförändringen med staten. De nuvarande förtroendevalda i fullmäktige och kyrkoråd är valda, vid kyrkovalet i september 2021, för mandatperioden 2022-2025.

Kyrkofullmäktige 

Det högsta beslutande organet i Piteå församling är kyrkofullmäktige med 29 ledamöter och 16 ersättare. Ordförande i kyrkofullmäktige är Peter Roslund (s). Kyrkofullmäktige väljs av de kyrkotillhöriga i församlingen.

Kyrkoråd

Kyrkofullmäktige väljer i sin tur ett kyrkoråd med 11 ledamöter inklusive kyrkoherden, som är en självskriven ledamot. Ordförande i kyrkorådet är Sven Ivar Lidström (s). Kyrkorådet är församlingens styrelse och ska förvalta, verkställa och bereda. Förvaltningen innebär bland annat att kyrkorådet har ansvar för församlingens fastigheter och övriga tillgångar. Verkställandet betyder att kyrkorådet ansvarar för att de beslut som kyrkofullmäktige fattar genomförs. Beredning innebär att kyrkorådet ska bereda ärenden som beslutas av kyrkofullmäktige, eller om ärendet beretts av annan nämnd ska kyrkorådet få tillfälle att yttra sig i ärendet.

Revisorer

Fullmäktige väljer även revisorer. Revisorerna har till uppgift att granska kyrkorådets förvaltning och verkställighet. Församlingen har tre revisorer.

Läs mer

Kyrkofullmäktige
Kyrkoråd

Kyrkomötet är högsta beslutande organ

Högsta beslutande organ är kyrkomötet som sammanträder en gång om året. Främsta företrädare för kyrkan är ärkebiskopen.

Svenska kyrkan är därefter indelad i församlingar och stift. Dessutom finns pastorat, olika nationella organ och Svenska kyrkan i utlandet. Svenska kyrkan har styrelser på olika nivåer som väljs av medlemmarna vid kyrkoval vart fjärde år. 

Vad väljs i kyrkovalet?

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer. 

Kyrkofullmäktige, lokalt: 

Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din församling samverkar med andra församlingar, till kyrkofullmäktige i ditt pastorat. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. 

Val till stiftet, regionalt: 

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka.  

Val till kyrkomötet, nationellt:

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Läs mer om Svenska kyrkans organisation (öppnas i nytt fönster)