Brandsäkerhet i Öjeby kyrkstad

Kyrkstaden i Öjebyn hör till landets största och bäst bevarade kyrkstäder. Bruket att övernatta vid kyrkobesök var en sed som går tillbaka ända till 1600-talet och höll sig levande långt in på 1900-talet.

Kyrkstaden i Öjebyn finns upptaget i såväl det kommunala som det regionala kulturmiljöprogrammet och är utvalt som ett av länets riksintressen för kulturmiljövården. Området är därför en av Piteå kommuns viktigaste och mest kända kulturmiljöer, vilket innebär ett stort ansvar för dig som kyrkstugeägare. Med detta som bakgrund måste vi följaktligen tillsammans värna om kyrkstaden så att den överlämnas i gott skick till nästa generation. I grunden har du samma ansvar då du äger/nyttjar en kyrkstuga som du har för din egen bostad. Eldstäder, levande ljus samt elfel orsakad av slitage, kortslutning och handhavande är de största riskerna för brand i kyrkstaden. Av den anledningen är det viktigt att tänka på ett skäligt brandskydd.

Skäligt brandskydd

Om du äger en kyrkstuga, respektive ett rum i en kyrkstuga, måste du ha en fungerande brandvarnare för att uppfylla skäligt brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Räddningstjänsten rekommenderar också brandfilt och brandsläckare.

Ska man ha en hemförsäkring?

En hemförsäkring rekommenderas starkt. Vid olycksfall, till exempel brand, får du ingen ersättning för skadad egendom och dessutom kan du hållas skadeståndsskyldig för annans egendom. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Vad gäller för att elda i eldstaden?

Eldstaden måste vara godkänd för eldning av sotaren. Hur ofta sotning måste ske är beroende på eldningsfrekvensen. För mer information kontakta Räddningstjänsten.

Viktigt med brandskyddskontroller

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka brister i anläggningen som kan innebära risker för brand.

Vid en brandskyddskontroll tittar man på anläggningen i sin helhet. Man är särskild uppmärksam på bland annat sotbildning, avstånd till brännbara material och skador orsakade av till exempel slitage. Kontrollen omfattar även taket med tillträdes- och skyddsanordningar. Det är MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som fastställer intervaller för brandskyddskontroller. Beroende på vilken panna eller eldstad du har och hur den används varierar intervallet och ligger just nu på två, fyra eller åtta år.

Det här får du göra

 • Du får grilla i en grill vid din kyrkstuga eller på särskild iordningsställd plats. Grillkol ska användas framför ved, eftersom ved kan sprätta.
 • Du får använda engångsgrill, men bara om den är ordentligt uppställd och aldrig direkt på mossa eller torrt gräs.
 • Du får ha levande ljus och fotogenlampor utomhus vid exempelvis en fest.
 • Du får använda friluftskök om det ställs upp så att torrt gräs eller mossa inte kan ta eld.

Det här får du inte göra

 • Du får inte göra upp eld på marken,
  inte ens med en tät ring av stenar runt om elden.
 • Du får inte använda fyrverkerier, smällare och pyrotekniska varor.
 • Du får inte kasta cigarettfimpar utomhus. Att från bilen kasta en cigarettfimp betraktas som straffbar vårdslöshet.
 • Du får inte genomföra gräsbränning.
 • Du får inte heller ställa bilen på gräsmattan – bilen kan antända
  gräset och branden sprids snabbt

Tänk på att

 • Undvik byggmaterial som inte hör hemma i historiska miljöer på grund av brandrisk. Många moderna byggmaterial kan orsaka kraftiga brandförlopp med pyrolys och med dödliga rökgifter.
 • Försiktighet med levande ljus.
 • Råd vid gasolhantering, Gasol för hem och fritid.
 • Undvik förvaring av brandfarliga varor, för mer information:
  www.brandskyddsforeningen.se
 • Som ägare eller nyttjare av en fastighet är du ansvarig för att elen är korrekt installerad och att de elektriska apparater som du använder är hela och används på rätt sätt. För mer information:
  www.elsakerhetsverket.se(öppnas i nytt fönster)

Brandvarnare

Gör det till rutin att brandvarnarna kontrolleras och får nytt batteri varje år. Ett batteri som används i kyla laddar ur fortare. Du kan även ta ur batteriet när stugan lämnas för vinterkallställning så att brandvarnaren inte börjar fellarma under vintern.

Brandsläckare

Välj helst en pulversläckare på minst 6 kg (lägst klass 43A). En pulversläckare tål att lämnas i minusgrader när stugan kallställs, men släckarens tryck bör kontrolleras årligen och då också vändas så att pulvret inte klumpar ihop sig.

Brandfilt

En brandfilt kan användas till att släcka ett nedramlat ljus, brand på spisen eller brand i kläder.

Kontakt

Räddningstjänsten Piteå kommun
Telefon: 0911-69 61 00. E-post: raddningstjansten@pitea.se

Sotarn i Piteå AB, skorstensfejarmästare
Telefon: 0911-23 06 50. E-post: jorgen@sotningen.se

Frågor kring byggnadsvård: Piteå museum och Norrbottens museum
Piteå museum: Telefon: 0911-126 15. E-post: info@piteamuseum.nu

Norrbottens museum: Telefon: 0920-24 35 02.
E-post: norrbottens.museum@norrbotten.se

Frågor kring bidrag/underhåll: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Telefon: 010 - 225 50 00. E-post: norrbotten@lansstyrelsen.se

Frågor kring kyrkstugeregister: Piteå församling
Telefon: 0911-27 40 00. E-post: pitea.forsamling@svenskakyrkan.se

Frågor kring underhåll/marknader: Kyrkstugeägarnas intresseförening
Telefon: 070-229 84 13.

Utskicket om brandsäkerhet gjordes 2018 av Kyrkstugeägarnas intresseförening, Piteå församling, Länsstyrelsen i Norrbotten, Piteå museum, Norrbottens museum, Solanderföreningen och Piteå kommun.