Arbetsordning för Kyrkofullmäktige

Antagen av kyrkofullmäktige 2022-05-24

Ordförande
§ 1 Det år då ordinarie direkta kyrkoval ägt rum väljer de nyvalda kyrkofullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium).

Presidiet väljs för samma tid som övriga ledamöter.
§ 2 Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i kyrkofullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid skall den äldste av dem vara ålderspresident.

Tid och plats för sammanträden
§ 3 Vid årets sista sammanträde beslutar fullmäktige när ordinarie sammanträden skall hållas under det följande året.

§ 4 Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde skall ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet skall snarast och minst en vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på församlingens anslagstavla.

§ 5 Kyrkofullmäktige sammanträder i Margretelund, Öjebyn
Ordföranden får efter samråd med vice ordföranden bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde>
§ 6 Om kyrkofullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde, före kl 22 kan kyrkofullmäktige besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar kyrkofullmäktige genast, när och var sammanträdet skall fortsätta.

Om kyrkofullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet skall fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Handlingar till sammanträdena
§ 7 Kyrkorådets förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende skall tillställas ledamöter och ersättare för sammanträdet.

Frågor enligt 22 § bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
8 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till kyrkofullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

Om tiden medger det, skall ersättaren kallas skriftligt.

9 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

10 § Det som sagts om ledamot i 8 och 9 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.

11 § Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop
12 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör skall finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan.

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordförande anser att det behövs.

Protokolljusterare
13 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.

Sedan uppropet har förrättats enligt 12 §, väljer kyrkofullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

Yttranderätt vid sammanträden
14 § Ordföranden och vice ordföranden i kyrkorådet får delta i överläggningen i ärendet, även i de fall de inte är ledamöter i kyrkofullmäktige.

15 § Revisorerna får delta i överläggningen när kyrkofullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får också delta i överläggningen, när kyrkofullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas egen förvaltning.

16 § Kyrkoherden och kanslichefen får delta i överläggningen i alla ärenden.

Talarordning vid sammanträden
17 § Den som har rätt att delta i kyrkofullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.

Han eller hon har också rätt till ett kort inlägg på högst en minut för ett genmäle med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta ifrån honom ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans anförande.

Yrkanden
18 § När kyrkofullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte kyrkofullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att det behövs skall den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

Omröstningar
19 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall den nya omröstningen genomföras omedelbart.

20 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning skall uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig
1. om den upptar namnet på någon som inte valbar,
2. om den upptar flera eller färre namn än det antal som skall väljas,
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i kyrkoordningen.

Motioner
21 § En motion skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

En motion väcks genom att den ges in till kanslichefen, Kyrkcenter.

En motion får också lämnas vid ett sammanträde med kyrkofullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Beroende av när motion lämnas in kan den beredas av kyrkorådet innan den tas upp i kyrkofullmäktige.

I sådant fall tillställes motionen kyrkofullmäktiges ledamöter minst en vecka före behandling i kyrkorådet.

Motion bör behandlas i kyrkofullmäktige inom ett år.

Frågor
22 § En fråga skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.

Den bör ges in till kyrkofullmäktiges ordförande eller sekreterare senast sju dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Frågan bör besvaras under det sammanträde då den ställdes.

Valberedning
23 § På det första sammanträdet med nyvalda kyrkofullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.

I valberedningen ska ingå en ledamot och en ersättare från varje nomineringsgrupp som är representerad i fullmäktige.

Bland ledamöterna väljer kyrkofullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som kyrkofullmäktige ska behandla med undantag av valen av valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Kyrkofullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Justering av protokollet
24 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.

Kyrkofullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.

Expediering m.m.
25 § Kyrkorådet och församlingens revisorer skall alltid tillställas hela protokollet.

Utdrag ur protokollet skall dessutom tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar kyrkofullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.