Foto: Pia Hansen-Svensson

Perstorps kyrka

Ursprunget

Perstorps kyrka uppfördes under senare delen av 1100-talet med hjälp av munkar från Herrevads kloster och med tegel därifrån. Kyrkan är byggd i Romansk stil (liksom Lunds domkyrka) med ett rektangulärt långhus, lägre och smalare kor och halvrund absid. Om kyrkan fått sitt namn efter aposteln Paulus eller om kyrkan fått sitt namn efter ett ännu äldre ortsnamn är idag svårt att avgöra. Området runt kyrkan har sedan den byggdes varit begravningsplats.

Välkommen in!

Ett vapenhus tillbyggdes framför sydingången under medeltidens senare del. Det ursprungliga gråstensgolvet togs fram vid en restaurering 1964.

En huvudingång i söder kompletterades av en andra port i norr som ledde in till kvinnornas sida. Över denna port fanns en läktare dit vissa församlingsbor hänvisades vid gudstjänsterna. Långhuset som avslutades med en absid i öster var försett med gluggliknande fönster.(Kanske för att kyrkan också skulle tjäna försvarsändamål) En sådan glugg ser man fortfarande resterna av intill huvudingången.

Taket var ursprungligen plant och uppfört i trä. Korsvalven slogs först under senare delen av medeltiden då tekniken behärskades.

Den solida ekdörren är från 1400-talet och pryds av vackra smidesornament. Den ersattes under 1800-talet av en större dörr och såldes till friherre Djureklo som sedan skänkte den till Malmö museum 1901.Den återbördades i samband med restaureringen 1964..

Inventarier

Bilden i ek av den korsfäste från det medeltida triumfkrucifixet har också sedan 1915 förvarats på Malmö museum, men sedan 1983 finns den placerad ovanför kyrkans huvudingång.

En annan av tidens tand hårt angripen dyrgrip i ek från omkring år 1250, Mariaskulpturen, återfanns tillsammans med krucifixet bland en del bråte i klockstapeln vid seklets början och har sedan dess förvarats på Malmö museum. En exakt kopia skars i ek 1967 av bildhuggaren Bertil Nyström från Slite på Gotland. 1989 blev bilden färgsatt av konstnären Mårten Hultenberg från F1ädie och fick sin placering i en nisch intill den medeltida dopfunten, vars mässingsfat daterar sig till 1688.

På det tidigare triumfkrucifixets plats svävar i dag en basunängel vars ursprung är oviss.

Predikstolen, som omnämns redan 1623, förnyades 1741 av bildhuggaren Niklas Ekenkrantz, som också smyckat predikstolen i Oderljunga kyrka.

Den första kyrkorgeln tillkom 1902 och fungerade fram till 1952 då den nuvarande danska Krohn-orgeln installerades. Vid renoveringen 1964 byggdes orgeln ut med ett ryggpositiv.

I ett av korfönstren förvaras i dag en restaurerad vinflaska i glas, tillverkad vid Skånska Glasbruket i Perstorp och skänkt till kyrkan 1754.

Altartavlan i vackra allmogefärger tros ha tillkommit redan på 1500-talet. De nedre bilderna visar Jesu dop och hur Jesus instiftar den Heliga nattvarden. De övre bilderna föreställer Elie himmelsfärd och Kristi återkomst till den yttersta domen.

Ovanför dopfunten hänger Jakob Ullbergs rikt utsirade sexkantiga baldakin från 1700-talet.

Klockstapeln

Ute på kyrkogården står den gamla klockstapeln som restes på 1500-talet och är en av de få bevarade i Skåne. Vid varje gudstjänst ringer klockan i klockstapeln och kallar oss till kyrkan.

Här kan du gå en virtuell rundtur i kyrkan

Klicka här