Kyrkogårdar och Begravningsverksamhet

Ansvar
Ansvaret för begravnings-verksamheten ligger på församlingen som har att följa det som anges i begravningslagen.
Länsstyrelsen är i första hand en tillsynsmyndighet och utser begravningsombud i regionen. I Perstorp är det Ulla-Britt Brandin, som kan nås på telefon 073-4459015.
Kyrkorådet har ansvaret men kan delegera ärenden till kyrkogårdsutskott
och personal. Utöver lag styrs verksamheten via reglementen, instruktioner och anvisningar som fastställts av fullmäktige och kyrkoråd.
Inriktningsmål
• att erbjuda olika alternativ för gravplatser för att tillfredsställa önskemål utifrån olika religiösa och kulturella intressen och bakgrunder.
• att lägga vikt vid goda kontakter mellan vår personal och allmänheten som dels kommer som sörjande, dels som allmänna kyrkogårdsbesökare.
• att erbjuda besökande en miljö lämplig för stillhet, eftertänksamhet och andakt.
• att medverka till att hålla ner kostnaderna för begravningar och gravplatser.
• att utforma en miljövänlig kyrkogårdsskötsel.
Våra kyrkogårdar
Kyrkogårdarna är en spegling av samhällets utveckling och historia. I församlingen finns 3 kyrkogårdar som kan delas i olika enheter.
Perstorps Östra tillkom 1914 och t o m 1966 benämndes Nya kyrkogården och ligger ca 600 m öster om kyrkan.
Perstorps Gamla är från medeltiden.
Perstorps Västra tillkom 1966 och ligger i anslutning till den gamla liksom Hoppets kyrkogård med minneslund och skogskyrkogård som tillkom 1974.
2006 invigdes den senaste enheten, askgravplatsen.
Oderljunga Gamla är från medeltiden och har i etapper utvidgats mot norr och väster.
Oderljunga Nya anlades 1971 och ligger västerut och i anslutning till den gamla.
Oderljunga minneslund tillkom 1986 som en del i den nya delen.