Beslutande organ

Perstorps församlings är ett enförsamlings-pastorat sedan 1971 då Oderljunga och Perstorps församlingar slogs samman. Pastorat är tjänstgöringsområdet för en kyrkoherde.

Kyrkofullmäktige
Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige med
19 ledamöter och 8 ersättare.
Fullmäktige fattar övergripande beslut om bland annat budget som är ett styrinstrument för församlingens  verksamhet.

Kyrkoråd
Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och har ansvar för ekonomi, personal och byggnader/fastigheter och omsorg om församlingslivet och dess utveckling. Kyrkorådet har  9 ledamöter varav kyrkoherden är självskriven och 8 ersättare.