Att välja gravskick och gravplats

Att välja viloplats för urna eller kista

Att ha en gravplats att besöka och vårda är för många människor en viktig del i sorgarbetet. Besöken vid graven skapar rutiner i vardagen. Tända ljus i Allhelgonatid eller kanske lägga en krans. En plats för minnen.

Valet av gravskick och gravplats ska bygga på den avlidnes vilja. Om den inte är uttryckt får du som anhörig bedöma hur du tror att den avlidna skulle vilja ha det. I valet ska även andra anhörigas synpunkter vägas in. Det är viktigt att alla som berörs är överens.

Kremation eller jordbegravning
Vid jordbegravning sänks kistan ned i jorden. Det sker i samband med begravningsakten i närvaro av begravningsgästerna. Historiskt sett är kistgraven den vanligaste gravtypen, även om kremation blivit allt vanligare. 
Vid kremation finns ett flertal olika gravskick vilka alla har gemensamt att kistan bränns innan gravsättning eller spridning av askan sker. Urnnedsättning ska ske inom ett år.

Gravrätt
Genom begravningsavgiften som alla folkbokförda i Sverige betalar, så har man rätt till en gravplats som gäller i 25 år. 
Till varje grav måste det finnas en gravrättsinnehavare som ansvarar för att graven hålls i gott skick. Gravrättsinnehavaren utses bland de efterlevande och fastställs genom avtal med kyrkogårdsförvaltningen.

Själva skötseln ombesörjs av gravrättsinnehavaren själv om kist- eller urngravplats väljs. Man kan teckna ett skötselavtal, där man mot en avgift får hjälp med skötseln. Övriga gravskick sköts av kyrkogårdsförvaltningen. 

Kontakta Kyrkogårdsexpeditionen för ett samtal om vad som passar bäst för dig/er.

Här i Partille finns följande gravsättningsalternativ:

Kist- eller urngravplats

Detta gravskick finns på Kvastekulla griftegård, Jonsereds griftegård och Partille södras griftegård.

Ask- eller kistgravlund

Askgravlund finns på Kvastekulla griftegård, Jonsereds Griftegård och Partille södras griftegård. Kistgravlund finns på Kvastekulla griftegård.

Askgravplats

Askgravplats finns på Kvastekulla griftegård.

Minneslund

Minneslund finns på Kvastekulla griftegård.

Att välja gravplats på våra griftegårdar

Nu har du som anhörig möjligheten att på egen hand välja en gravplats på någon av våra griftegårdar i Partille. Detta är ett alternativ för dig som önskar gå i lugn och ro och på en tid som passar dig, för att utse den plats du önskar till din käraste anhörig.

Till minne

En plats för att minnas en älskad. En minnessten på Kvastekulla griftegård.

Spridning av aska

Vill du sprida ut aska på en annan plats än en begravningsplats? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Information om gravrätt

Gravrätt kallas det när en bestämd gravplats på en kyrkogård upplåts till någon för gravsättning. I Partille är upplåtelsetiden för gravrätt till gravplats 25 år.

Blanketter

Här hittar du blanketter från kyrkogårdsförvaltningen

Kontakt - Kyrkogård

Välkommen till Kyrkogårdsförvaltningens expedition. Vi svarar på frågor om gravar, gravskötsel och griftegårdar i Partille.

Begravningslagen 1990:1144, 5 kap

10 § Stoftet efter en avliden eller en dödfödd som avses i 2 kap. 3 § första stycket skall kremeras eller gravsättas snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet. Om stoftet inte har kremerats eller gravsatts inom föreskriven tid, skall Skatteverket undersöka anledningen till dröjsmålet och, om det behövs, underrätta den kommun som anges i 2 §. Lag (2003:699). Skatteverket får dock medge anstånd med kremeringen eller gravsättningen, om det finns särskilda skäl för det.