Partille södra griftegård

Gravskick på Partille södra griftegård

På Partille södra griftegård finns möjlighet att välja mellan följande gravskick:
kist- eller urngravplats samt askgravlund.
Upplåtelse sker i samband med dödsfall. För att välja ut en ny gravplats, kontakta kyrkogårdsexpeditionen på 031-340 42 10.

adresss

Partille södra griftegård vid Allums köpcenter i Partille
Busshållplats • Nils Henrikssons väg och Partille centrum
Här kan du se en översikt över Partille södra griftegård

historia

Planeringen av kyrkogården påbörjades 1898 och 1901 övertog kyrkostämman mark norr om Partille Östergård för anläggning av ny kyrkogård. Invigningen av kyrkogården skedde troligen 1903.

1922 utvidgades den nya kyrkogården söderut till att omfatta även den tomtmark som varit avsedd för kyrka. Planen utfördes av arkitekt A Berglund. 
Åren 1933 och 1945 utvidgades begravningsplatsen österut till nuvarande omfattning. Någon kyrkogård i ordets rätta betydelse blev det aldrig eftersom den av Adrian Pettersson ritade nya kyrkan inte blev uppförd.

Befintligt skydd av kulturmiljön
KML (Kulturminneslagen) 4:11. Begravningsplatser skall vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskar. Detta gäller även fasta anordningar som murar och portaler.

KML 4:13. Tillstånd från Länsstyrelsen krävs för att utvidga eller på annat sätt väsentligt ändra begravningsplatsen, för att uppföra byggnad eller någon ny fast anläggning eller riva eller på väsentligt sätt ändra befintlig byggnad eller fast anordning.

Gällande detaljplan ger inget skydd åt de kulturhistoriska värden griftegården besitter.
 
Vill du läsa mer om kyrkogården finns en Kulturhistorisk inventering gjord av Bohusläns museum. På sidan 25 i dokumentet hittar du en karta över området, där också kulturhistoriskt intressanta gravplatser är markerade.